DRUKUJ
2018-12-05

„Dostawa oleju opałowego lekkiego (napędowy
grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w
ilości 32.000 litrów

Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę 32000 l oleju opałowego lekkiego- według polskich norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2001:

a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;

b) gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 0,860 g/ml;860 kg/m3

c) lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm²/s;

d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);

e) temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C;

f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;

g) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;

i) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);

j) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;

k) barwa czerwona – ocena wizualna.

Powyższa ilość odnosi się do paliwa tankowanego w temperaturze referencyjnej tankowania do zbiorników Zamawiającego i jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości szacunkowo określonej ilości  – wynikającej z potrzeb przy zachowaniu stałej wartości marży/upustu zgodnej ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

Termin realizacji zamówienia – od 02.01.2019 do 31.12.2019 r.

Planowana ilość dostaw – Zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych (szacowana liczba dostaw - 4) w dni robocze. Zmiana – zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości określonych szacunkowo ilości dostaw, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie będzie stanowiła naruszenia warunków zawartej  umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem i na koszt wykonawcy – cysternami wyposażonymi w zalegalizowany układ pomiarowy tankowanego paliwa, oraz przetankowany do zbiorników Zamawiającego przez pracownika Wykonawcy.

2.       Dostawy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mogą być realizowane autocysternami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe maksymalna pojemność cysterny nie może być większa niż 12.000 litrów.

3.       Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

4.       Do każdej dostawy Wykonawca załączy świadectwo jakości producenta oleju (zawierające nazwę oleju stosowaną przez producenta) potwierdzające wymagane parametry oleju, dowód wydania wraz z nr SENT oraz nr klucza.

5.       Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić rafinerii, od której zakupuje dostarczany olej, a której cennik przedstawił w ofercie.

6.       Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania dostaw na platformie PUESC zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OCENA JAKOŚCI PALIWA

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania,w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego danej partii i prawo skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony olej nie spełnia w/w wymogów, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru na własny koszt paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie do 24 godzin od odbioru paliwa niespełniającego wymagań, dostarczenia na własny koszt paliwa spełniającego wymagania jakościowe, w ilości paliwa, które wymagań nie spełniało oraz pokrycia w całości udokumentowanej szkody poniesionej przez Zamawiającego.

DOSTAWY

Zamawiający dysponuje zbiornikami o pojemności: 1.Brama Główna- 2x2200 l, 2. Lemury-2x1000 l, 3. Sitatungi – 3x1000l, 4. Afryka – 4x1000 l, 5. Szablorogie 3 x 1000 l., 6. Pelikany małe – 2 x 900 l, Nosorożce – 3 x 970 l. Tankowanie przez dostawcę odbędzie się w obecności wyznaczonego przez osobę upoważnioną pracownika ŚOZ.