2018-12-05

„Dostawa oleju opałowego lekkiego (napędowy grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w ilości 32.000 litrów

Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę 32000 l oleju opałowego lekkiego- według polskich norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2001:

a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;

b) gęstość w temperaturze 150C nie wyższa niż 0,860 g/ml;860 kg/m3

c) lepkość kinematyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm²/s;

d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);

e) temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C;

f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;

g) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;

i) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);

j) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;

k) barwa czerwona – ocena wizualna.

Powyższa ilość odnosi się do paliwa tankowanego w temperaturze referencyjnej tankowania do zbiorników Zamawiającego i jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości szacunkowo określonej ilości  – wynikającej z potrzeb przy zachowaniu stałej wartości marży/upustu zgodnej ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.

Termin realizacji zamówienia – od 02.01.2019 do 31.12.2019 r.

Planowana ilość dostaw – Zamówienie będzie realizowane w dostawach częściowych (szacowana liczba dostaw - 4) w dni robocze. Zmiana – zwiększenie lub zmniejszenie częstotliwości określonych szacunkowo ilości dostaw, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, nie będzie stanowiła naruszenia warunków zawartej  umowy.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiot zamówienia będzie dostarczany transportem i na koszt wykonawcy – cysternami wyposażonymi w zalegalizowany układ pomiarowy tankowanego paliwa, oraz przetankowany do zbiorników Zamawiającego przez pracownika Wykonawcy.

2.       Dostawy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego mogą być realizowane autocysternami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe maksymalna pojemność cysterny nie może być większa niż 12.000 litrów.

3.       Podczas każdej dostawy Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na pojeździe dostawczym.

4.       Do każdej dostawy Wykonawca załączy świadectwo jakości producenta oleju (zawierające nazwę oleju stosowaną przez producenta) potwierdzające wymagane parametry oleju, dowód wydania wraz z nr SENT oraz nr klucza.

5.       Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zmienić rafinerii, od której zakupuje dostarczany olej, a której cennik przedstawił w ofercie.

6.       Zamawiający zobowiązuje się do potwierdzania dostaw na platformie PUESC zgodnie z obowiązującymi przepisami.

OCENA JAKOŚCI PALIWA

1.       Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania,w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego danej partii i prawo skierowania jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony olej nie spełnia w/w wymogów, Wykonawca będzie zobowiązany do odbioru na własny koszt paliwa niespełniającego wymagań jakościowych, niezwłocznego, tj. nie później niż w terminie do 24 godzin od odbioru paliwa niespełniającego wymagań, dostarczenia na własny koszt paliwa spełniającego wymagania jakościowe, w ilości paliwa, które wymagań nie spełniało oraz pokrycia w całości udokumentowanej szkody poniesionej przez Zamawiającego.

DOSTAWY

Zamawiający dysponuje zbiornikami o pojemności: 1.Brama Główna- 2x2200 l, 2. Lemury-2x1000 l, 3. Sitatungi – 3x1000l, 4. Afryka – 4x1000 l, 5. Szablorogie 3 x 1000 l., 6. Pelikany małe – 2 x 900 l, Nosorożce – 3 x 970 l. Tankowanie przez dostawcę odbędzie się w obecności wyznaczonego przez osobę upoważnioną pracownika ŚOZ.

Załączniki

  ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf 156,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.docx 27,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  WZÓR UMOWY.pdf 156,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  RODO-klauzula informacyjna.pdf 233,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 365,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się