2014-07-31

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP

Dostęp do informacji niezamieszczonej w BIP odbywa się na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli instytucja będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty art. 15 pkt 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Śląski Ogród Zoologiczny, Promenada gen. Jerzego Ziętka 7, 41-501 Chorzów
 
Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Jednostka odpowiedzialna:
Dział Organizacyjno-Administracyjny
 
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Makowskiego.
 
Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)