Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas określony  
Rodzaj pracy
edukacja  
Stanowisko
Referent ds. dydaktyki i promocji  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-07-15  
Data wygaśnięcia
2020-08-15  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

 

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. dydaktyki i promocji

 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Studia wyższe

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku biologia, zootechnika ( lub pokrewne – wymagana jest znajomość zagadnień z zoologii, ekologii, ochrony przyrody)

 3. Obsługa komputera.

 4. Posiadanie prawa jady kat B

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

 1. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ogrodzie zoologicznym, botanicznym lub innych ośrodkach edukacji ekologicznej oraz w placówkach oświatowych.

 2. Umiejętność pracy w zespole

 3. Pracowitość, samodzielność, sumienność.

 4. Kreatywność, pomysłowość, optymistyczne usposobienie, umiejętności interpersonalne (w tym m.in. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, zdolności komunikacyjne, bezkonfliktowość)

 5. Zorientowanie na osiągnięcie celu oraz motywacja do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 6. Umiejętność zarządzania czasem.

 7. Zainteresowania przyrodnicze, dobra kondycja fizyczna i gotowość do pracy w terenie ZOO, zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność.

 8. Szeroka wiedza biologiczna

 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

 10. Umiejętność redagowania pism służbowych, tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także informacji prasowych, internetowych oraz postów publikowanych w mediach społecznościowych.

 11. Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia przyrodniczego i biologicznego w poszczególnych typach szkół.

 12. Znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office, programy graficzne)

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Propagacja działalności Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów (EAZA) oraz Śląskiego Ogrodu Zoologicznego na rzecz ochrony przyrody.

 2. Inicjowanie działań o charakterze edukacyjnym oraz działań służących poprawie wizerunku zoo.

 3. Udział w projektowaniu i realizacji kampanii edukacyjno-informacyjnych.

 4. Organizacja oraz aktywny udział w wydarzeniach edukacyjnych i okolicznościowych odbywających się na terenie zoo oraz poza nim.

 5. Udział w targach oraz wydarzeniach promocyjnych odbywających się poza terenem ogrodu.

 6. Dokumentacja fotograficzna bieżącej działalności zoo.

 7. Pozyskiwanie środków zewnętrznych służących realizacji zadań sekcji.

 8. Sporządzanie analiz i sprawozdawczości z zakresu prowadzonych zagadnień.

 9. Określanie potrzeb w zakresie gospodarki materiałowej i konserwacyjno-remontowej dla sekcji.

 10. Opracowywanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla sekcji.

 11. Planowanie i realizacja zakupów materiałów dla sekcji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi regulaminami.

 12. Gospodarka środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji ogrodu, w zakresie odpowiedzialności sekcji za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku.

 13. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w jednostce.

 14. Planowanie oferty edukacyjnej zoo dla różnych grup wiekowych.

 15. Opracowywanie nowych tematów zajęć oraz zabezpieczenie potrzebnych materiałów dydaktycznych.

 16. Prowadzenie zajęć edukacyjnych różnego typu.

 17. Oprowadzanie grup zorganizowanych po zoo (nie tylko w ramach zajęć).

 18. Bieżące prowadzenie rejestru zrealizowanych zajęć edukacyjnych.

 19. Projektowanie i prowadzenie ewaluacji podejmowanych działań edukacyjnych.

 20. Udział w organizacji wystaw, prelekcji i spotkań edukacyjnych na terenie zoo (np. tworzenie stolików informacyjnych z okazji wybranych dni w kalendarzu ekologicznym) oraz poza nim (np. współpraca z kinami, domami kultury).

 21. Organizacja konkursów przyrodniczych dla dzieci i młodzieży (przygotowywanie regulaminów, wysyłka informacji do placówek edukacyjnych, pozyskiwanie patronatów, et.).

 22. Udział w przygotowywaniu treści na stronę internetową oraz materiałów publikowanych w mediach społecznościowych.

 23. Inne obowiązki zlecone do realizacji przez Dyrektora i bezpośredniego przełożonego.

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów.

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 2. Praca wykonywana w terenie przy oprowadzaniu wycieczek.

 3. Praca wg harmonogramu ( także w dni wolne od pracy)

 

 

Informujemy , iż w miesiącu czerwcu 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 15 lipca 2020r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


 

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec

Załączniki

  Ogł. o naborze-ref.... i prom..doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyniki_naboru_dydaktyka.docx 13,56 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się