Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
edukacja  
Stanowisko
Referent ds. dydaktyki i promocji  
E-mail
kadry@slaskiezoo.pl  
Telefon
666031184  
Fax
 
Data składania
2019-07-31  
Data wygaśnięcia
2019-08-31  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. dydaktyki i promocji

 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Studia wyższe

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe – preferowane o kierunku biologia ( lub pokrewne – wymagana jest znajomość zagadnień z zoologii, ekologii, ochrony przyrody)

 3. Obsługa komputera.

 4. Posiadanie prawa jady kat B

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Wymagane doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w ogrodzie zoologicznym, botanicznym lub innych ośrodkach edukacji ekologicznej oraz w placówkach oświatowych.

 2. Umiejętność pracy w zespole

 3. Pracowitość, samodzielność, sumienność.

 4. Kreatywność, pomysłowość, optymistyczne usposobienie, umiejętności interpersonalne (w tym m.in. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi, zdolności komunikacyjne, bezkonfliktowość)

 5. Zorientowanie na osiągnięcie celu oraz motywacja do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

 6. Umiejętność zarządzania czasem.

 7. Zainteresowania przyrodnicze, dobra kondycja fizyczna i gotowość do pracy w terenie ZOO, zamiłowanie do pracy z dziećmi i młodzieżą, dyspozycyjność.

 8. Szeroka wiedza biologiczna

 9. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

 10. Umiejętność redagowania pism służbowych, tekstów naukowych i popularnonaukowych, a także informacji prasowych, internetowych oraz postów publikowanych w mediach społecznościowych.

 11. Znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia przyrodniczego i biologicznego w poszczególnych typach szkół.

 12. Znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office, programy graficzne)

 

Zakres obowiązków:

 

1. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie ogrodu i poza nim ( dla dzieci, młodzież, seniorów)

2. Oprowadzenie grup zorganizowanych po terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

3. Opracowywanie scenariuszy zajęć, potrzebnych pomocy dydaktycznych, a także treści wydawnictw i etykietażu ZOO i materiałów reklamowych

4. Prowadzenie współpracy dydaktycznej ze szkołami, przedszkolami oraz ośrodkami kulturalno-oświatowymi o profilu przyrodniczym

5. Utrzymywanie kontaktów biznesowych z instytucjami i szkołami

6. Wykonywanie prac plastycznych(etykiety, gabloty, plansze reklamowe) na potrzeby jednostki

7. Prowadzenie badań marketingowych przy uwzględnieniu charakteru funkcjonowania oraz statutowych zadań Ogrodu Zoologicznego

8. Koordynacja działań związanych z rozwojem ogrodu oraz sponsoringiem, reklamą i promocją jednostki

9. Pozyskiwanie sponsorów, sporządzanie umów

10. Organizacja oraz aktywny udział w imprezach edukacyjno-informacyjnych, w imprezach okolicznościowych, a także w targach i wystawach odbywających się na terenie ZOO oraz poza nim

11. Dokumentacja fotograficzna ogrodu

12. Współpraca z mediami, w tym redagowanie informacji prasowych

13. Prowadzenie strony internetowej oraz profili ZOO na portalach społecznościowych.

14. Opracowywanie raportów, sprawozdań z bieżącej działalności itp.

15. Określanie potrzeb w zakresie gospodarki materiałowej i konserwacyjno- remontowej dla sekcji

16. Planowanie i realizacja zakupów materiałów dla sekcji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i wewnętrznymi regulaminami

17. Opracowywanie wniosków do programów umożliwiających pozyskanie dotacji

18. Gospodarka środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji ogrodu w zakresie odpowiedzialności sekcji za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku

19. Opracowywanie rocznych zbiorczych planów zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz okresowych planów zaopatrzenia właściwych dla sekcji

20. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w jednostce

21.Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora i bezpośredniego przełożonego.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów.

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 2. Praca wykonywana w terenie przy oprowadzaniu wycieczek.

 3. Praca wg harmonogramu ( także w dni wolne od pracy)

 

Informujemy , iż w miesiącu czerwcu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 31 lipca 2019r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...aktyki VI.doc 58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 12.07.2019.docx 13,05 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się