Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
finanse / ekonomia  
Stanowisko
Inspektor ds. finansowo-księgowych  
E-mail
kadry@slaskiezoo.pl  
Telefon
666-031-184  
Fax
 
Data składania
2018-01-12  
Data wygaśnięcia
2018-04-15  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Liczba wakatów: 1,0 etat,

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Średnie - minimum 10-letnia praca w księgowości w tym 5 lat w samorządowej jednostce budżetowej lub wyższe ekonomiczne – minimum 5-letnia praca w księgowości w tym 1 rok w samorządowej jednostce budżetowej.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie średnie

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Doświadczenie w zakresie księgowości w samorządowej jednostce budżetowej.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność podejmowania decyzji.

 2. Sumienność.

 3. Dyspozycyjność.

 4. Znajomość programów księgowych i kadrowych oraz MS Office w szczególności Excell, programy pocztowe.

 5. Doskonała znajomość przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

 6. Doskonała organizacja pracy, bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 7. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

 8. Ewentualnie dodatkowe dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji w zawodzie księgowego.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Prowadzenie kasy jednostki polegające na:

  1. Wystawianiu dowodów kasowych oraz sporządzaniu raportów kasowych

  2. Przyjmowaniu i odprowadzaniu gotówki do banku

  3. Rozliczaniu zaliczek pracowniczych

  4. Rozliczaniu czasu pracy kasjerek

 2. Przygotowywanie faktur do zatwierdzenia

 3. Wycena i księgowanie dowodów magazynowych.

 4. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych

 5. Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11 .2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 

 

 

Informujemy , iż w miesiącu listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 12 styczeń 2018 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 4. Złożone oferty są przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Załączniki

  Dotyczy ogłoszenia....12.2017.docx 13,23 KB (doc) szczegóły pobierz