Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
finanse / ekonomia  
Stanowisko
Inspektor ds. finansowo-księgowych  
E-mail
kadry@slaskiezoo.pl  
Telefon
666-031-184  
Fax
 
Data składania
2018-01-12  
Data wygaśnięcia
2018-04-15  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Liczba wakatów: 1,0 etat,

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Średnie - minimum 10-letnia praca w księgowości w tym 5 lat w samorządowej jednostce budżetowej lub wyższe ekonomiczne – minimum 5-letnia praca w księgowości w tym 1 rok w samorządowej jednostce budżetowej.

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie średnie

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Doświadczenie w zakresie księgowości w samorządowej jednostce budżetowej.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność podejmowania decyzji.

 2. Sumienność.

 3. Dyspozycyjność.

 4. Znajomość programów księgowych i kadrowych oraz MS Office w szczególności Excell, programy pocztowe.

 5. Doskonała znajomość przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

 6. Doskonała organizacja pracy, bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 7. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

 8. Ewentualnie dodatkowe dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji w zawodzie księgowego.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Prowadzenie kasy jednostki polegające na:

  1. Wystawianiu dowodów kasowych oraz sporządzaniu raportów kasowych

  2. Przyjmowaniu i odprowadzaniu gotówki do banku

  3. Rozliczaniu zaliczek pracowniczych

  4. Rozliczaniu czasu pracy kasjerek

 2. Przygotowywanie faktur do zatwierdzenia

 3. Wycena i księgowanie dowodów magazynowych.

 4. Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych

 5. Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11 .2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn. zm.).

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 

 

 

Informujemy , iż w miesiącu listopadzie 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 12 styczeń 2018 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 4. Złożone oferty są przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Załączniki

  Dotyczy ogłoszenia....12.2017.docx 13,23 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się