Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Kierownik Działu Hodowlanego  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-02-24  
Data wygaśnięcia
2020-03-24  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik Działu Hodowlanego

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1.  wyższe – minimum 10 letnia praktyka zawodowa w zawodzie związanym z hodowlą i ochroną dzikich zwierząt w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe o kierunku zootechnicznym

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim

 5. Znajomość ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, innych przepisów Prawnych dotyczących ochrony przyrody krajowych i unijnych (Konwencja Waszyngtońska (CITES), Rozporządzenie rady (WE) w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych , Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi , Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków hodowli i utrzymywania poszczególnych grup zwierząt w ogrodzie zoologicznym , DYREKTYWA RADY 92/65/EWG ustanawiająca wymagania dotyczące zdrowia zwierząt regulujące handel i przywóz do Wspólnoty zwierząt , ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu , Pozyskiwanie krajowych gatunków chronionych , Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi , Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych , Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 7. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność podejmowania decyzji

 2. Komunikatywność

 3. Sumienność

 4. Dyspozycyjność

 5. Łatwość nawiązywania kontaktów

 6. Znajomość wydatkowania środków Publicznych

 7. Znajomość zasad funkcjonowania ogrodu zoologicznego w formie jednostki budżetowej

 8. Znajomość programów: Word, Excell.

 9. Uprawnienia do użytkowania broni palnej.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Nadzór nad całokształtem działalności podległego mu pionu łącznie z działalnością Mini ZOO w sezonie letnim,

 2. Programowanie, planowanie i prowadzenie działalności hodowlanej w zakresie merytorycznym i finansowym Ogrodu Zoologicznego oraz nadzór nad ewidencją jej wyników,

 3. Planowanie, tworzenie i rozwój (doskonalenie) ekspozycji zwierząt, zgodnie z obowiązującymi przepisami i tendencjami utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych,

 4. Organizacyjny nadzór i współuczestnictwo w prowadzonych w Ogrodzie Zoologicznym badaniach naukowych i opracowaniu ich wyników,

 5. Wiodący udział w opracowywaniu koncepcji programowych i realizacyjnych działalności oświatowo – dydaktycznej w tym staży i praktyk studenckich w Ogrodzie,

 6. Prowadzenie całokształtu dokumentacji dotyczącej udziału jednostki w programach międzynarodowych i międzynarodowej ewidencji zwierząt (ZIMS) oraz współpraca Sekcją dydaktyki i promocji w tym zakresie,

 7. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ewidencją i obrotem zwierzętami udomowionymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla krajowej i międzynarodowej wymiany zwierząt (protokoły, świadectwa zdrowia, świadectwa pochodzenia itp.)

 9. Ścisła współpraca z lekarzem i technikiem weterynarii w zakresie:

  1. stanu zdrowotnego zwierząt,

  2. rozrodu i hodowli zwierząt,

  3. żywienia i pielęgnacji zwierząt, w tym opracowywania norm żywienia zwierząt i kontrola dawek żywnościowych oraz zużycia leków i środków odkażających / dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych,

  4. warunków zoohigienicznych pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt,

  5. warunków sanitarnych zaplecza hodowlanego oraz stanowisk pracy i zaplecza socjalnego pracowników,

  6. zagrożeń zdrowotnych powstających w kontakcie pracowników ze zwierzętami,

  7. wyjazdów interwencyjnych do dzikich zwierząt poza terenem Ogrodu,

  8. wykonania wniosków i zaleceń lekarza weterynarii,

  9. dokumentowanie działalności hodowlanej dla celów ewidencyjnych, badawczych i statystycznych,

  10. zapewnienia opieki nad zwierzętami przebywającymi na kwarantannie,

  11. dezynfekcji i deratyzacji na terenie ogrodu zoologicznego

  12. gospodarki odpadami medycznymi i odpadami organicznymi (padłe zwierzęta, odpady nie spożytego pokarmu itp.)

 10. Nadzór nad magazynem broni,

 11. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym protokołu odbioru, dowodu dostawy materiałów i usług za zgodność z zamówieniami i umowami na potrzeby podległych komórek organizacyjnych,

 12. Gospodarka środkami rzeczowymi znajdującymi się w dyspozycji jednostki, w zakresie odpowiedzialności działu za określone składniki, wnioskowanie o likwidację niepełnowartościowego majątku jednostki,

 13. Opracowywanie grafików pracy Kierowników Sekcji w godzinach popołudniowych i w dniach ustawowo wolnych od pracy,

 14. Opracowywanie zestawienia na remonty i modernizacje oraz materiały służące prawidłowej hodowli i ekspozycji zwierząt,

 15. Nadzór nad kwarantanną.

 16. Współpraca z policją , służbami celnymi w zakresie identyfikacji gatunków , oceny gatunków zgodnie z Konwencją CITES

 17. Współpraca z mediami w zakresie określonym przez przełożonych

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń w zakresie wynikającym z zakresu czynności

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy oraz terenowa – całość terenu ŚOZ..

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy 7.00 – 15.00.

 

Informujemy , iż w miesiącu lutym 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 24 lutego 2020 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze.docx 20,43 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się