Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Kierownik sekcji akwaria-terraria  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-05-22  
Data wygaśnięcia
2020-06-22  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze:

Kierownik sekcji akwaria-terraria.

 

Liczba wakatów: 1,0 etat,

Wymiar czasu pracy: 1,0 etatu,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Wyższe – co najmniej 4 letnia praktyka zawodowa

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe o kierunku biologicznym, zootechnicznym lub weterynaryjnym

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Znajomość ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie zwierząt, innych przepisów Prawnych dotyczących ochrony przyrody krajowych i unijnych (Konwencja Waszyngtońska (CITES), Rozporządzenie rady (WE) w sprawie ochrony dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w ogrodach zoologicznych.

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność podejmowania decyzji

 2. Komunikatywność

 3. Sumienność

 4. Dyspozycyjność

 5. Łatwość nawiązywania kontaktów

 6. Znajomość wydatkowania środków Publicznych

 7. Znajomość zasad funkcjonowania ogrodu zoologicznego w formie jednostki budżetowej

 8. Znajomość języka angielskiego

 9. Znajomość programów: Word, Excell.

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Programowanie potrzeb w zakresie rozwoju i nadzór nad działalnością hodowlano - ekspozycyjną, w tym stan pomieszczeń, wybiegów i zapleczy,

 2. Nadzór nad przygotowaniem, przetworzeniem i transportem pasz dla zwierzą na poszczególne obiekty,

 3. Opracowywanie planów i projektów dotyczących potrzeb, zakupu, sprzedaży lub wymiany oraz metody hodowli, aklimatyzacji i reprodukcji zwierząt,

 4. Określenie potrzeb w zakresie gospodarki konserwacyjno-remontowej oraz sprawowanie nadzoru i kontroli nad jej terminową realizacją,

 5. Nadzorowanie i organizowanie przyjęć i wysyłek zwierząt oraz wykonywania zabiegów hodowlanych i manipulacji specjalistycznych we współpracy z sekcją weterynarii,

 6. Sprawowanie kontroli nad całokształtem działalności hodowlanej w sposób zapewniający ochronę środowiska naturalnego,

 7. Opracowanie, nadzór i kontrola dawek żywieniowych oraz technologii żywienia zwierząt,

 8. Inicjowanie i wdrażanie nowoczesnych metod pracy,

 9. Prowadzenie ewidencji stanu zwierząt, w szczególności prowadzenie indywidualnych i zbiorowych kartotek zwierząt, ewidencji kwarantanny zwierząt, ksiąg ewidencyjnych zwierząt, protokołów zdawczo-odbiorczych zwierząt,

 10. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych zagadnień,

 11. Sporządzanie analiz i planów w zakresie prowadzonych zagadnień,

 12. Sporządzanie planów zakupu materiałów, wyposażenia i żywności dla zwierząt zgodnie z Regulaminem i przepisami o zamówieniach publicznych,

 13. Opracowywanie zapotrzebowania na remonty i modernizacje oraz materiały służące prawidłowej hodowli i ekspozycji zwierząt,

 14. 15. Sprawdzenie pod względem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokołu odbioru, dowodu dostawy materiałów i usług za zgodność z zamówieniami i umowami,

 15. Opracowywanie prelekcji i udział w zajęciach dydaktycznych organizowanych na terenie ogrodu zoologicznego we współpracy z sekcją dydaktyki i promocji,

 16. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych w sekcji,

 17. Szczegółowy, zgodny z potrzebami sekcji, podział pracy oraz kontrola wykonania zadań powierzonych pracownikom,

 18. Sprawną organizację i dyscyplinę pracy pracowników sekcji,

 19. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 20. Wykonywanie dezynfekcji pomieszczeń i wybiegów dla zwierząt .

 21. Udział w wydarzeniach organizowanych na terenie ogrodu zoologicznego (eventy, obchody, Dni, uroczystości, zajęcia edukacyjne).

 22. Prowadzenie postępowań i dokonywania zakupów środków żywności, materiałów, oraz wyposażenia mającego na celu prawidłowe funkcjonowanie sekcji o wartości, do których stosuje się Regulamin udzielania zamówień

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 2. Praca wykonywana w terenie przy nadzorze i koordynacji prac sekcji.

 

Informujemy , iż w miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 22.05. 2020 r. do godziny 15.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 4. Złożone oferty są przechowywane zgodnie z instrukcja kancelaryjną.

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec

Załączniki

  Ogłoszenie o nabor...kier. A-T.doc 57,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się