Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Kierownik sekcji zieleni i robotników gospodarczych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2018-10-30  
Data wygaśnięcia
2018-11-30  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Kierownik sekcji zieleni i robotników gospodarczych


 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. wyższe – 5 lat

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie: wyższe – magister inżynier lub inżynier ogrodnictwa.

 3. Umiejętność obsługi komputera,

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 5. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Udokumentowane doświadczenie w pracy: minimum – 5 lat, w tym minimum 1 rok na stanowisku kierowniczym

 2. Znajomość zagadnień z zakresu ogrodnictwa – roślin i ich pielęgnacji, dendrologii oraz podstaw kształtowania architektury krajobrazu.

 3. Doświadczenie na tym samym lub pokrewnym stanowisku

 4. Umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników

 5. Sumienność

 6. Dyspozycyjność

 7. Znajomość obsługi pakietu Office

 

Zakres obowiązków:

 1. Organizacja pracy, planowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem oraz pielęgnacją zieleni na terenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

 2. Organizacja pracy, planowanie i nadzorowanie prac związanych z utrzymaniem czystości na terenie obiektu   

 3. Prowadzenie procedur zakupu niezbędnych materiałów oraz sprzętu dla podległej sekcji, serwisu i napraw maszyn

 4. Wybór i zakup roślin i materiałów niezbędnych do budowy terenów zielonych

 5. Współpraca z działami/sekcjami ŚOZ w zakresie przygotowania oraz prowadzenia postępowań na materiały ogrodnicze. 

 6. Współpraca z firmami zewnętrznymi.                                   

 7. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, regulaminach ŚOZ a odnoszących się do funkcjonowania sekcji

 8. Planowanie, organizacja i rozliczanie czasu pracy nadzorowanych pracowników                                                    

 9. Pełnienie obowiązków kierownika dz. administracji podczas jego nieobecności

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń w zakresie wynikającym z zakresu czynności

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy oraz terenowa – całość terenu ŚOZ..

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy 7.00 – 15.00.

 

Informujemy , iż w miesiącu wrześniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 30 października 2018 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

Do pobrania:

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


 

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec

 

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze.docx 18,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  OŚWIADCZENIA.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru 13,2 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się