Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
finanse / ekonomia  
Stanowisko
Specjalista ds. finansowo-księgowych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2019-01-21  
Data wygaśnięcia
2019-02-24  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Liczba wakatów: 1,0 etat,

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Średnie - minimum 5-letnia praca w księgowości

 2. Wyższe – minimum 3-letnia praca w księgowości

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie średnie

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Doświadczenie w zakresie księgowości

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Umiejętność podejmowania decyzji.

 2. Sumienność.

 3. Dyspozycyjność.

 4. Znajomość programów księgowych i kadrowych oraz MS Office w szczególności Excell, programy pocztowe.

 5. Doskonała znajomość przepisów prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz umiejętność praktycznego ich zastosowania.

 6. Doskonała organizacja pracy, bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność.

 7. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań.

 8. Ewentualnie dodatkowe dokumenty poświadczające podnoszenie kwalifikacji w zawodzie księgowego.

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym

 2. Przygotowywanie faktur do zatwierdzenia

 3. Sporządzanie faktur sprzedaży na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych.

 4. Przygotowanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych.

 5. Wycena i księgowanie dowodów magazynowych

 6. Sporządzanie rejestrów oraz deklaracji do podatku VAT w systemie Finansowo-Budżetowym

 7. Wykonywanie czynności związanych z zamknięciem miesiąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Kserokopie zaświadczeń ukończenia kursów/szkoleń w zakresie wynikającym z zakresu czynności

 7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy.

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy 7.00 – 15.00.

 

 

Informujemy , iż w miesiącu grudniu 2018r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.zoo.silesia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

Załączniki

  Ogloszenie o naborz...ksieg 701.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  wyniki_naboru_fin_xie.docx 13,24 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się