Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Stanowisko
Specjalista ds. osobowych i organizacyjnych.  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-06-29  
Data wygaśnięcia
2020-08-29  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

 

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista ds. osobowych i organizacyjnych.


 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Średnie – co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa

 

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie średnie.

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 5. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Udokumentowany co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w jednostce budżetowej

 2. Umiejętność podejmowania decyzji

 3. Znajomość zasad funkcjonowania ogrodu zoologicznego w formie jednostki budżetowej

 4. Sumienność

 5. Dyspozycyjność

 6. Znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office)

 

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Współudział w rekrutacji pracowników,

 2. Prowadzenie spraw socjalnych oraz obsługa pracowników w tym zakresie,

 3. Nadzór nad racjonalnym wykorzystaniem Funduszu Świadczeń Socjalnych,

 4. Terminowe sporządzanie statystyk zatrudnienia,

 5. Kontrola stanu zatrudnienia, w ramach ustalonego limitu,

 6. Organizowanie i zabezpieczenie badań lekarskich pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. bhp i ppoż.,

 7. Kontrola prawidłowości korzystania przez pracowników ze zwolnień lekarskich,

 8. Sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji w zakresie gospodarki kadrowej,

 9. Prowadzenie, przechowywanie i archiwizowanie akt osobowych pracowników, ewidencji
  i dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 10. Bieżąca aktualizacja, w uzgodnieniu z kierownikami komórek organizacyjnych zakresów czynności stosownie do zmian w strukturze organizacyjnej jednostki,

 11. Kontrolowanie, we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych przestrzegania dyscypliny pracy, zasad etyki zawodowej, Kodeksu Etyki Pracownika ŚOZ, regulaminu pracy oraz przepisów ogólnie obowiązujących z zakresu ustawodawstwa pracy,

 12. Terminowe sporządzanie umów o pracę, umów zleceń, świadectw pracy,

 13. Nadzór i kontrola nad aktualizacją badań lekarskich oraz kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników,

 14. Prowadzenie ewidencji stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych pracowników oraz kartotek urlopowych,

 15. Prowadzenie bieżącej analizy potrzeb kadrowych,

 16. Prowadzenie bazy danych dla potrzeb socjalnych i kadrowych,

 17. Prowadzenie ewidencji regulaminów obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym

 18. Aktualizacja regulaminów obowiązujących w Ogrodzie Zoologicznym

 19. Prowadzenie ewidencji Zarządzeń Dyrektora i nadzór nad ich realizacją.

 20. Znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa wewnętrznego (regulaminów, procedur, instrukcji, itp.),

 21. Współpraca z Urzędami Pracy w zakresie organizacji staży pracy i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

 22. Prowadzenie spraw związanych z Kontrolą Zarządczą.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.

 

 

Informujemy , iż w miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 29.06.2020 r. w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.slaskiezoo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

 

Do pobrania: na www.slaskiezoo.pl

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


 

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec


 

Załączniki

  Ogloszenie o naborze kadry.docx 19,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Wyniki naboru kadry.docx 12,82 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się