Ogłoszenie o pracę

Forma zatrudnienia
umowa o pracę na czas nieokreślony  
Rodzaj pracy
kadra zarządcza  
Stanowisko
Zastępca dyrektora ds. organizacyjno-administracyjnych  
E-mail
 
Telefon
 
Fax
 
Data składania
2020-05-22  
Data wygaśnięcia
2020-06-22  
Tagi
 
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Gmina
Chorzów
Miasto
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  

Śląski Ogród Zoologiczny z siedzibą w Chorzowie, Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7

ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

Zastępca dyrektora ds. organizacyjno-administracyjnych.


 

Liczba wakatów: 1 etat,

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Wykształcenie i staż pracy:

 1. Wyższe studia kierunkowe: ekonomiczne, prawnicze lub techniczne – co najmniej 5 letnia praktyka zawodowa

 

Wymagania niezbędne:

 

 1. Obywatelstwo polskie

 2. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym, prawniczym lub technicznym.

 3. Umiejętność obsługi komputera

 4. Doświadczenie w zarządzaniu zespołem ludzkim

 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych

 6. Nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 7. Niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

 

Wymagania dodatkowe:

 

 1. Udokumentowany co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

 2. Umiejętność kierowania pracą zespołu pracowników

 3. Umiejętność podejmowania decyzji

 4. Znajomość zasad funkcjonowania ogrodu zoologicznego w formie jednostki budżetowej

 5. Sumienność

 6. Dyspozycyjność

 7. Znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office)

 8. Prawo jazdy

 

Zakres obowiązków:

 

 1. Organizowanie pracy podległych pracowników w celu prawidłowego funkcjonowania ogrodu zoologicznego, także w dni ustawowo wolne od pracy, poprzez opracowywanie harmonogramów pracy zgodnie z Regulaminem Pracy i okresami rozliczeniowymi,

 2. Wnioskowanie w sprawach zmiany struktury wewnętrznej danej komórki organizacyjnej,

 3. Opracowywanie projektów decyzji, poleceń i pism ogólnych oraz ich realizacja, po zatwierdzeniu przez Dyrektora,

 4. Sporządzanie rocznych i okresowych planów rzeczowo – finansowych dla podległych komórek,

 5. Opracowywanie projektów nowych i aktualizacja istniejących procedur, informujących o sposobie załatwiania spraw przez komórkę organizacyjną,

 6. Bieżąca analiza przepisów prawa dotyczących prowadzonych spraw i wdrażanie zmian z nimi związanych ,

 7. Nadzorowanie dyscypliny pracy w komórce organizacyjnej oraz prowadzenie kontroli wewnętrznej, w tym kontrolowanie realizacji zadań zgodnie z Regulaminem Pracy i Regulaminem Kontroli Zarządczej a także w zakresie przestrzegania przepisów BHP,

 8. Prawidłowe gospodarowanie i nadzór nad majątkiem jednostki,

 9. Okresowa kontrola i ocena stanu technicznego obiektów hodowlanych i użytkowanego wyposażenia oraz narzędzi we współpracy z specjalistą ds. bhp i p. poż.

 10. Realizowanie wytycznych i wniosków pokontrolnych,

 11. Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad korespondencją wpływającą i wychodzącą z komórki organizacyjnej zgodnie z Jednolitym Rzeczowy Wykazem Akt,

 12. Opracowywanie okresowych raportów, sprawozdań, ocen, analiz i informacji z zakresu działania danej komórki organizacyjnej zgodnie z Regulaminem Kontroli Zarządczej,

 13. Wprowadzanie usprawnień na stanowiskach pracy i dbałość o warunki pracy podległych pracowników w tym zakresie utrzymania czystości w eksploatowanych obiektach, sanitarno – epidemiologicznych, bhp i ppoż.,

 14. Zapewnienie podległym pracownikom dostępu do aktualnych przepisów prawa i Zarządzeń Dyrektora oraz informacji o właściwości merytorycznej ich stosowania,

 15. Zapewnienie podległym pracownikom dostępu do wewnętrznych regulaminów w jednostce,

 16. Opracowywanie regulaminów pracy własnej komórki organizacyjnej,

 17. Opracowywanie szczegółowych zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

 18. Wnioskowanie do Dyrektora w sprawach zatrudnienia, zwalniania, wynagradzania, nagradzania oraz karania podległych pracowników,

 19. Opieka nad stażystami, praktykantami i wolontariuszami,

 20. Wnioskowanie do Dyrektora w sprawach wyjazdów służbowych podległych pracowników,

 21. Rozliczanie czasu pracy podległych pracowników w przyjętym okresie rozliczeniowym,

 22. Dokonywanie okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników,

 23. Stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ogrodu Zoologicznego w  zakresie realizacji zadań statutowych,

 24. Prowadzenie postępowań, w celu wyboru wykonawcy na dostawy, usługi i roboty budowlane w zakresie merytorycznym komórki, zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień, których wartość nie przekracza progu ustawowego, od którego uzależnione jest stosowanie procedur przewidzianych w ustawie - Prawo zamówień publicznych.

 25. Zastępowanie Dyrektora Ogrodu Zoologicznego w czasie jego nieobecności w zakładzie w zakresie określonym pełnomocnictwem przez Dyrektora Ogrodu Zoologicznego,

 26. Prowadzenie spraw określonych dla podległych działów DDT i DAG, żądanie od kierowników podległych komórek organizacyjnych jednostki, udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień, w zakresie spraw prowadzonych przez podległe Działy,

 27. Wnioskowanie do Dyrektora jednostki o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne jednostki, prace niezbędne do zapewnienia ciągłości działania ogrodu zoologicznego,

 28. Zapewnienie dobrego stanu technicznego obiektów, infrastruktury, pojazdów, maszyn
  i urządzeń, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Ogrodu Zoologicznego,

 29. Zapewnienie dostaw mediów, paliw, materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania Ogrodu Zoologicznego

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. Curriculum Vitae,

 2. List motywacyjny,

 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. Kserokopie świadectw pracy,

 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karno-skarbowe,

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

 1. Praca wykonywana w budynku Dyrekcji Śląskiego Ogrodu Zoologicznego – budynek piętrowy bez windy oraz terenowa – całość terenu Ś.O.Z.

 2. Praca w podstawowym systemie czasu pracy.

 

Informujemy , iż w miesiącu maju 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6% .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć bezpośrednio w dziale kadr Śląskiego Ogrodu Zoologicznego lub przesłać drogą pocztową do dnia 22.05.2020 r. w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata, z podaniem stanowiska będącego przedmiotem naboru.

 2. Oferty, które wpłyną do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.slaskiezoo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego Promenada Gen. Jerzego Ziętka 7 w Chorzowie.

 

Do pobrania: na www.slaskiezoo.pl

 

 1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

 2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 3. Wzór oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nie byciu prawomocnie skazanym za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.


 

Dyrektor

Śląskiego Ogrodu Zoologicznego

Jolanta Kopiec

Załączniki

  Ogłoszenie o naborze.docx 19,77 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się