2018-10-10

Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
kod CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE.

Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego” cena za 1m2

Wymiar jednego przęsła 12,0 m długość x 2,9m wysokość = 34,8 m2 – jedna strona 69,6 m2 – jedno przęsło. Planowany remont około 12 przęseł.

 1. Przedmiot opracowania.
  Przedmiotem opracowania są roboty budowlane związane z :

„Obustronnym remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły”

 1. Zakres prac:
  - Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają do remontowanego muru.
  -Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm
  -Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.
  -izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.
  -Usunięcie oraz montaż nowych górnych zabezpieczeń z drutu kolczastego wraz z elementami mocującymi.
  -Odbicie starych zmurszałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio około 50%
  remontowanej powierzchni przęseł.
  -Odbicie zmurszałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni remontowanych przęseł.
  -Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnieni odbitych tynków z zatarciem na gładko.
  -Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania jednorodnej kolorystyki przęseł.
  -Wykonanie górnych obróbek blacharskich ogrodzenia z blachy ocynkowanej metodą na „stojący rąbek”
  -Ręczne zasypanie odkrytych murów i plantowanie powierzchni.
  -Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.


Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.
Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanego do remontu ogrodzenia.

Uwagi końcowe.
Termin realizacji 30 dni.
Okres gwarancji 3 lata

W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia oraz korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemno- izolacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzieć trudności w podłączeniu urządzeń elektrycznych, oraz brak możliwości bezpośredniego poboru wody.
Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane

 

Termin nadsyłania ofert do dnia  17.10.2018. na adres sekretariat@slaskiezoo.pl

 

Galeria

Obraz: HPIM1428.JPG
HPIM1428.JPG

ammpp ammpp
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się