Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 granulatów  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 granulatów  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-01-05  
Data publikacji do
2018-05-10  
Termin składania ofert
2018-01-16 10:00  

Lp.

Rodzaj granulatu

Jednostka miary

Ilość

1

granulat dla antylop z obniżoną zawartością skrobi - max. 8% , i nie mniej niż 16% białka ogólnego zawierający liście i korę drzew liściastych

kg

2200

2

granulat dla bydła

kg

2000

3

granulat dla jeleniowatych

kg

900

4

granulat dla koniowatych

kg

2600

5

granulat dla strusi

kg

1400

6

granulat dla wielbłądów

kg

750

7

granulat dla zebr

kg

1200

8

granulat dla żubrów z korą

kg

1500

9

granulat preparat Biotyna- opak. 2 kg

op

22

10

granulat preparat Biotyna- opak. 25 kg

op

2

11

granulat preparat Vit. E + selen- opak. 2 kg

op

30

12

mieszanka musli hodowlane – konie hodowlane

kg

1600

13

mieszanka musli podstawowe

kg

400

14

sieczka z lucerny niemelasowana

kg

5220

 

2.Granulaty powinny spełniać następujące warunki:

 

2.1.Granulaty produkcji krajowej powinny spełniać wymagania następujących norm:

PN-EN ISO 4833:2004 + Ap1:2005  (Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 g)

PN-EN ISO 6579:2003 (Pałeczki z rodzaju Salmonella w 25 g)

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997 (Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące  w 0,0001 g)

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997 (Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki u zwierząt: chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium w 0,1 g)

PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004  (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0x104 jtk/g*)

PN-R-64791:1994 (Paciorkowce hemolizujące w 0,1 g)

PN-R-64791:1994 (Laseczki wąglika w 0,1 g)

PN-ISO 7954:1999 (Ogólna liczba grzybów w 1g).

 

3. Każda partia dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem, nie spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych lub brak wymaganych poniżej dokumentów, może spowodować nie przyjęcie części lub całości zamówionego towaru.

4. Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo  w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz lub przez inną jednostkę posiadającą uprawnienia do wykonywania w/w badań. Przy każdorazowej dostawie granulatów wymagane będzie aktualne oświadczenie o badaniu danej partii wydane przez inspektorat weterynarii lub jednostkę posiadającą uprawnienia do wykonywania w/w badań.

 

5. Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu zawierającym następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, terminu przydatności do spożycia, kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, składniki karmy, analiza biochemiczna.

6. Karma musi być wyprodukowana przez producenta posiadającego weterynaryjny numer

Identyfikacyjny.

7. Produkcja i dystrybucja karmy powinna być zgodna z warunkami i ustaleniami wobec zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 12.01.2005 roku, z późn. zmianami, ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz,

 

8. W sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt, przy produkcji karmy obowiązuje

Rozporządzenie (WE)nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej

z dnia 22 sierpnia 2003 roku, z późniejszymi zmianami.

 

9. Zamawiający ma prawo do obciążenia kosztami wykonawcy w przypadku negatywnych wyników badań laboratoryjnych jakościowych, ilościowych i mikrobiologicznych w przypadku wykrycia  szkodliwej patogennej mikroflory dla zwierząt oraz   w przypadku stwierdzenia innego składu ilościowo-jakościowego w porównaniu z deklarowanym składem przez producenta. Badania te wykonywane będą na zlecenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Badania będą zlecane w sytuacji podejrzenia zatrucia pokarmowego po spożyciu granulatów przez zwierzęta.Partia granulatów skażonych mikrobiologiczne zostanie zwrócona wykonawcy na jego koszt. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest dostarczyć granulat bez wad w ciągu 24 godzin oraz pokryć koszt wykonanych badań.

 

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej

ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych

lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną  

ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

11. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru,

Wykonawca zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad

jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 7 dni, na własny koszt.

 

12. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego
tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00. z częstotliwością: nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

13. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania

w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie,  e-mailem lub zgłaszane w inny nie

budzący wątpliwości sposób.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet  w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 116 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 24,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 357,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info o wyborze najk...ej oferty.pdf 360,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się