Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 jaj kurzych  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 jaj kurzych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-01-24  
Data publikacji do
2018-04-30  
Termin składania ofert
2018-02-01 10:00  

Jaja kurze kl. M (od 53g do 63 g) w ilości 25774 szt.

 

Wszystkie jaja kurze powinny być:
świeże klasy M.

Wymagania wagowe:

według kategorii - średnie - M to jest jajka o wadze od 53 do 63g. jaja muszą być oznakowane zgodnie z normą. Do każdej dostawy musi być dostarczony handlowy dokument identyfikacyjny zawierający:

- nazwę producenta

- datę minimalnej trwałości

- wielkość partii.

 

Cechy dyskwalifikujące:

brak handlowego dokumentu identyfikacyjnego

jaja zbite lub popękane,

oznaki nieświeżości i zepsucia

wytłaczanki mokre, uszkodzone, brudne.

 

Oznakowanie opakowań:

Na opakowaniach transportowych zawierających jajka należy umieścić etykietę lub nalepkę. na której ma być umieszczona informacja:

nazwa  producenta oraz data,

klasa jakości,

kategoria wagowa.

liczba jaj w opakowaniu,

data pakowania.

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet  w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

2. Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o zamówienia  z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie, wysłane e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób,  w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania.

3. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

4.  Termin przydatności do spożycia: nie krótszy   niż 15 dni od daty dostarczenia towaru do zamawiającego.

5. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.

Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.       

6. Opakowania produktów nie mogą być uszkodzone w taki sposób, że mogą wpłynąć na jakość danego asortymentu, czy jego  termin przydatności do spożycia.

7. Częstotliwość dostaw: nie częściej niż 1  raz w tygodniu, w terminach i ilościach  uzgodnionych
z Zamawiającym.

8. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość, termin przydatności do spożycia czy jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić    braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 65,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 94,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 24,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odpowiedzi 29.01 394,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 413,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się