Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa pawilonu hodowlano – ekspozycyjnego dla Pelikanów Małych UWAGA! zmiana zakresu i terminu składania ofert  
Przedmiot zamówienia
Budowa pawilonu  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
10.000,00 PLN  
Ogłaszający
Śląski Ogród Zoologiczny  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-03-15  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2018-03-30 10:00  
Numer zgłoszenia
531345-N-2018  

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w technologii tradycyjnej, budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla Pelikanów Małych, zagospodarowanie terenu wokół budynku,  wykonanie niezbędnych przyłączy, ogrodzeń i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje:

 

1. Prace rozbiórkowe polegające na:

- częściowej rozbiórce istniejącego ogrodzenia,

- usunięciu korzeni wyciętych drzew.

 

2. Budowa budynku hodowlano-ekspozycyjnego dla pelikanów.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

   - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

   - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścian fundamentowych z bloczków

     fundamentowych wraz  z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową ,

  -  wykonanie ścian cokołu z bloków wapienno-piaskowych,

  -  wykonanie ścian wewnętrznych z bloków wapienno-piaskowych,

  -  wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych, mozaikowych z żywic epoksydowych oraz

     oblicowań ceramicznych

   - wykonanie posadzki z wcześniejszym wykonaniem przyłączy wod-kan., c.o. i elektrycznego,

    - wykonanie dachu namiotowego na planie trapezu pokrytego dachówką ceramiczną,

   -  wykonanie w pomieszczeniu ekspozycyjnym basenu dla ptaków o pow. około 10,0m2,

   - montaż ślusarki okiennej  i drzwiowej,

   - wykonanie podłączenia wod.kan.  c.o. oraz zasilania elektrycznego,

   - montaż  instalacji wod.kan. , c.o.

   - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) ,

   - montaż instalacji oświetleniowej,

  - wykonanie wentylacji mechanicznej,

   - wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

   - wykonanie nowej nawierzchni podejść i chodników z kostki brukowej,

   - montaż ogrodzenia,

   - wykonanie pomostu widokowego.

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

1.   Projekty:  architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

2.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3.   Przedmiary robót.

 

UWAGA:

 Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

1.     Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

·         Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

·         Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

·         Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

2.     W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać  wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.

3.     Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające                  z dokumentacji projektowej.

 

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów.

 

Do obowiązku Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego. Termin wykonania zamówienia:

4 miesiące od daty przekazania placu budowy.

Załączniki

  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 87,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 316 KB (doc) szczegóły pobierz
  2 wizualizacja.jpg 1,3 MB (jpg) szczegóły pobierz
  1 wizualizacja.jpg 1,4 MB (jpg) szczegóły pobierz
  przetarg Pelikany d...cja cz. 1.rar 15,44 MB (rar) szczegóły pobierz
  przetarg Pelikany d...cja cz. 2.rar 3,92 MB (rar) szczegóły pobierz
  przetarg Pelikany d...cja cz. 3.rar 3,2 MB (rar) szczegóły pobierz
  przetarg Pelikany d...cja cz. 4.rar 2,82 MB (rar) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytanie Wykonawcy z...dpowiedź.pdf 360,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania 21.03..doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odp. na pyt. z dn. 21.03..pdf 341,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZMIANA siwz i terminu.pdf 361,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar robót-uz...ełnienie.pdf 61,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 434,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 436,49 KB (pdf) szczegóły pobierz