Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2018 ziaren zbóż  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2018 ziaren zbóż  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-03-15  
Data publikacji do
2018-05-31  
Termin składania ofert
2018-03-23 10:00  

jęczmień

Kg

3150

kukurydza

Kg

9100

owies

Kg

7900

pszenica

kg

3050

1. Ziarno zbóż musi być zdrowe, niepołamane, dojrzałe o swoistym zapachu, właściwej barwie, wolne od porażenia pleśniami czy szkodnikami, wolne od szkodników.

1.1.Wilgotność nie więcej niż 14,00%. Opakowania nie więcej niż 50 kg.

1.2.Zawartość zanieczyszczeń ogółem nie więcej niż 4%, w tym zanieczyszczeń nieużytecznych nie więcej niż 2%.

2. Materiały wykorzystane wewnątrz opakowań muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości, tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu.   W przypadku dostarczania towaru  w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

Opakowania muszą być wolne od wszelkich ciał obcych typu: sznurki, wióry, trawy, ziemia itp.

3. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.        

4. Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 1 razw miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych                z Zamawiającym.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

6. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do  5 dni roboczych, na własny koszt.

7. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego  tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

7.1.Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie,                   e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia   w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet    w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

Załączniki

  siwz.doc 101 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 70 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 45 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 26,97 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...udziału.docx 25,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 54 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 360,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 360,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się