Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa pawilonu hodowlano – ekspozycyjnego dla nosorożców UWAGA! ZMIANA TERMINU  
Przedmiot zamówienia
Budowa pawilonu hodowlano – ekspozycyjnego dla nosorożców  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
40.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-03-21  
Data publikacji do
2018-10-31  
Termin składania ofert
2018-04-09 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w technologii monolitycznej (ściany konstrukcyjne żelbetowe)  budynku hodowlanego dla nosorożców wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym z wykonaniem pomiędzy wybiegami rampy dla zwiedzających, zagospodarowanie terenu wokół budynku,  wykonanie niezbędnych przyłączy, ogrodzeń, alejek i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje:

1. Prace rozbiórkowe polegające na:

-rozbiórce kolizyjnych fragmentów przyłączy kanalizacji i wody

- częściowej likwidacji istniejących alejek o nawierzchni szutrowej i bitumicznej

       - rozbiórce istniejącego ogrodzenia w miejscach kolizyjnych

       - usunięciu korzeni wyciętych  dwóch drzew.

2. Budowa budynku hodowlanego dla nosorożców.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

   - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

   - wykonanie ław oraz ścian fundamentowych żelbetowych wraz z izolacjami termiczną i

     przeciwwilgociową ,

   - wykonanie posadzki  na gruncie z wcześniejszym wykonaniem przyłączy wod-kan. i elektrycznego,

    - uformowanie na mokro na budowie monolitycznych ścian konstrukcyjnych nadziemia oraz

      montaż konstrukcji dachu na bazie prefabrykowanych belek drewnianych i drewnopochodnych,

    - wykonanie wszystkich pozostałych składników budowlanych (szybry, klatki, przegrody) oraz

      wyposażenia budynku,

   - wykonanie rampy żelbetowej stanowiącej dojście do ekspozycyjnej części budynku dla

     zwiedzających,

   - montaż ślusarki okiennej  i drzwiowej,

   - montaż  instalacji wod.kan. ,

   - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) ,

   - montaż instalacji oświetleniowej,

   - montaż technologicznego wyposażenia kotłowni olejowej wraz z układem grzewczym (aparaty

     grzewczo-wentylacyjne oraz grzejniki płytowe)

   - wykonanie nowej nawierzchni rampy z kostki brukowej,

   - wykonanie nowej nawierzchni z kruszywa mineralnego dróg i chodników przy budynku,

   - montaż ogrodzeń z bramami i furtkami.

3.Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

Projekty:  architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

Przedmiary robót.

 

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

  1. Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

·         Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

·         Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

·         Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

  1. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać  wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.
  2. Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające                z dokumentacji projektowej.

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu (ZOO), co może wiązać się  z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac.

Do obowiązku Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej                            z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę w zakresie  prac wykonywanych pod kierownictwem kierownika budowy, kierowników robót lub Wykonawcy, przy następujących czynnościach:

- roboty ogólnobudowlane,

- roboty instalacyjne,

- roboty elektryczne

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 319 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 37 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,41 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 164 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokumentacja 1.rar 2,1 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 2.rar 4,01 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 3.rar 2,69 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 4.rar 1,31 MB (rar) szczegóły pobierz
  pytania z 27.03..docx 20,59 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odp. na pyt. z dn.27.03..pdf 1,96 MB (pdf) szczegóły pobierz
  pytanie z dn. 30.03...dpowiedź.pdf 354,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania z dn. 03.04..pdf 305,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia BZP.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  odp. na pyt. z 03.04..pdf 396,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania z dn. 04.04..doc 26,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pyt. z 04.04..pdf 537,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 532,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 508,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 43,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie umowy.doc 42 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się