Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa dwóch wolier zewnętrznych dla małp  
Przedmiot zamówienia
Budowa dwóch wolier zewnętrznych dla małp  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-08-03  
Data publikacji do
2019-01-17  
Termin składania ofert
2018-08-20 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa konstrukcji  dwóch wolier zewnętrznych dla małp o wymiarach 15,15 x 10,25 m i wysokości 6,3 m, ( konstrukcja aluminiowa z elementów gotowych), z wykorzystaniem elementów konstrukcji przekazanych przez Zamawiającego, zagospodarowanie terenu wokół wolier oraz wykonanie ogrodzeń i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje poniższe prace budowlane i konstrukcyjne:

   - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

   - wykonanie stóp fundamentowych wolier i przewiązek wraz z izolacją  przeciwwilgociową ,

  -  wykonanie brakujących aluminiowych konstrukcji wolier w ilości zgodnie z kosztorysem inwestorskim.

  -  montaż konstrukcji aluminiowej wolier. Konstrukcja główna.

  -  wykonanie i montaż konstrukcji stalowej przewiązek.

   - dostawa i montaż poszycia z siatki zgrzewanej w arkuszach 1,25x2,50m. Siatka o oczkach 3x3cm
     drut fi 3 mm stal ocynkowana. Wykonanie poszycia dotyczy obydwóch wolier oraz przewiązek.

   - wykonanie podłogi przewiązki z siatki zgrzewnej o oczkach 2,5x2,5 cm fi3 stal ocynkowana.

   -  wykonanie szybrów do wypuszczania małp. Szyber z blachy stalowej o wymiarach 1,0x1,0m.

   -  wykonanie i montaż drzwi w ramie stalowej 180x200cm wypełnione siatką zgrzewną wyposażone        
      w skobel oraz zawiasy.

   - wykonanie ogrodzenia wolier. Słupki fi 100 mm ,wysokość całkowita 140 cm, zabezpieczone przed  
     korozją biologiczną.

   - ułożenie płyt chodnikowych 40x40 cm na podbudowie żwirowej gr.  25 cm.

   - wywóz samochodami samowyładowczymi ziemi z wykopów oraz opłata za składowanie.

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

1.   Projekty:  architektura, konstrukcja.

2.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3.   Przedmiary robót.

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

1.     Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

·         Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

·         Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

·         Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

2.     W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać  wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.

3.     Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające                  z dokumentacji projektowej.

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów.

Do obowiązku Wykonawcy będzie należało wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 79,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 300 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 173 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-podst...luczenia.docx 27,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokumentacja 1.rar 1,87 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 2.rar 2,87 MB (rar) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 437,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info o wyborze oferty.pdf 455,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie umowy.doc 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się