Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2019 zwierząt karmowych  
Przedmiot zamówienia
dostawy w roku 2019 zwierząt karmowych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2018-12-14  
Data publikacji do
2019-03-14  
Termin składania ofert
2018-12-28 12:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

Pakiet nr 1         owady karmowe

1

2

3

4

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

Ilość

1

drewnojad

kg

205,5

2

mącznik

kg

191,5

3

szarańcza wędrowna imago op. 50 szt.

opak

233

4

świerszcze ( wszystkie gatunki z wyjątkiem śródziemnomorskiego)

kg

206

Wymagania dot. owadów karmowych: Drewnojady, mączniki, szarańcza, świerszcze powinny być żywe, zdrowe, odpowiedniej wielkości – świerszcze: postać imago (dorosła); larwy – wielkość ostateczna (po wylinkach). Zwierzęta odpowiednio zabezpieczone przed ucieczką i zimnem.

Częstotliwość dostaw drewnojadów, mączników, szarańczy, świerszczy : nie rzadziej niż 1  raz w tygodniu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym.

UWAGA: Na opakowaniach świerszczy musi być w widocznym miejscu i czytelnie zamieszczona waga brutto całego opakowania gotowego do transportu oraz waga netto zwierząt. Opakowanie musi umożliwiać ocenę towaru w danej dostawie bez otwierania opakowania (np. pojemnik przeźroczysty).

Pakiet nr 2: zwierzęta karmowe

 

1

2

3

4

 

Artykuł

Jedn. miary

ilość

1

myszy dorosłe żywe , waga 20-25g

szt

27300

2

szczury laboratoryjne dorosłe , żywe, waga 250-300g/szt

szt

6550

3

świnki morskie żywe, waga 800-1000g/szt

szt

624

4

oseski mastomyszy waga 1,5-2g/szt

szt

7800

5

oseski szczura waga 3-5g

szt

1460

6

króliki żywe waga ok. 1,5 kg/szt

szt

734

7

kura żywa średnia waga 1,5 kg, maksymalnie 1,8 kg

szt

732

   
           

 

 

         

Wymagania dot. zwierząt karmowych: Częstotliwość dostaw szczurów, myszy, mastomyszy, świnek, królików, kur: nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym.

Zwierzęta bez zewnętrznych widocznych zmian chorobowych.

Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne i objętej nadzorem weterynaryjnym.

Przy pierwszej dostawie oraz na każde  żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii, nadzorującego hodowlę, o stanie zdrowia zwierząt.

Przy każdej dostawie wymagany będzie dokument handlowy.

Dotyczy wszystkich pakietów:

1)  Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.

2) Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe    w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia  w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

4) Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o zamówienia   z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie lub e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób,  w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania, nie rzadziej niż 1  raz w tygodniu, w terminach i ilościach uzgodnionych  z Zamawiającym.

5) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

6) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w Magazynie  Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku.

7) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu.

    8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy oryginału faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Załączniki

  siwz zw. karmowe.docx 82,01 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 83 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 70,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 389,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 460,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 49 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się