Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2019 jaj kurzych  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2019 jaj kurzych  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Śląski Ogród Zoologiczny  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-01-02  
Data publikacji do
2019-03-21  
Termin składania ofert
2019-01-10 10:00  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

Jaja kurze kl. M (od 53g do 63g)            szt. 25.596

Wymagania wagowe:

według kategorii - średnie - M to jest jajka o wadze od 53 do 63g. Jaja muszą być oznakowane zgodnie z normą.

Do każdej dostawy musi być dostarczony handlowy dokument identyfikacyjny zawierający:

- nazwę producenta

- datę minimalnej trwałości

- wielkość partii

 

Cechy dyskwalifikujące:

- brak handlowego dokumentu identyfikacyjnego

- jaja zbite lub popękane,

- oznaki nieświeżości lub zepsucia,

- wytłaczanki mokre lub uszkodzone lub brudne.

 

Oznakowanie opakowań:

Na opakowaniach transportowych zawierających jajka należy umieścić etykietę lub nalepkę, na której ma być umieszczona informacja:

nazwa  producenta oraz data,

klasa jakości,

kategoria wagowa,

liczba jaj w opakowaniu,

data pakowania.

           

1.1. Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 1 raz w tygodniu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym.

1.2. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

1.3. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

1.4. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.

1.5. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe           w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

1.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia  w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

1.7. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

1.8. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Załączniki

  formularz ofertowy.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie podsta...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zamowieniu.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oswiadczenie-warunki-udzialu.docx 25,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 78,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzor umowy.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytanie i odp. 04.01..pdf 348,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 414,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 481,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się