Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2019 mięsa i wątroby wołowej  
Przedmiot zamówienia
dostawy w roku 2019 mięsa i wątroby wołowej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-01-11  
Data publikacji do
2019-05-04  
Termin składania ofert
2019-01-21 10:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

ilość

1

ćwierci wołowe przody

kg

4700

2

ćwierci wołowe zady

kg

5976

3

wątroba wołowa

kg

156

1.1. Mięso i podroby muszą spełniać następujące warunki:

pochodzić z uboju bydła rzeźnego (wykluczone sztuki padnięte), posiadać wymagane  świadectwo badania lekarza weterynarii;

ćwierci kategorii D, klasy umięśnienia R i klasy otłuszczenia III (według normy PN-91  A- 82001),

mięso musi być oznakowane stemplem lekarza weterynarii, na zewnętrznej powierzchni ćwierćtuszy;

ćwierci wołowe schłodzone (nie mrożone),

barwa mięsa– od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej a z bydła dorosłego do brązowo-wiśniowej; bez przebarwień; barwa tłuszczu: biała do lekko kremowej;                                                                                                                

 - czystość mięsa: mięso musi być czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi;                                                                                    

- konsystencja mięsa schłodzonego: mięśnie jędrne, elastyczne; 

- zapach: swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez obcego lub wskazującego na   rozpoczynające się psucie, niedopuszczalny zapach płciowy lub moczowy;                                                                            

- obróbka: ćwierćtusze pozbawione całkowicie narządów wewnętrznych, narządów płciowych, skrzepów krwi, strzępów tkanki mięsnej oraz tłuszczu wewnętrznego, kanał rdzenia kręgowego odkryty, rdzeń usunięty;
- podział półtuszy wołowej na ćwierćtusze powinien być wykonany między ostatnim    a przedostatnim żebrem tak, aby przy ćwierćtuszy tylnej pozostało jedno żebro;                                                                           

- ćwierćtusze tylne nie mogą mieć pozostałości gruczołów mlecznych;

podroby schłodzone lub mrożone.

1.2. Transport towaru: samochodem chłodnią. Samochód musi posiadać decyzję lub zaświadczenie o dopuszczeniu środka transportu do przewozu mięsa wydane przez Inspekcję Weterynaryjną lub Inspekcję Sanitarną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieodebrania towaru w przypadku, jeżeli pojazd nie spełnia powyższego warunku.

1.3. Do każdej dostawy musi być załączony Dokument Handlowy ( dotyczący towaru kategorii III zdatne do spożycia przez ludzi ale ze względów handlowych przeznaczone na karmę dla zwierząt- wzór dokumentu zgodnie z art.10 litera A Rozporządzenia UE 10/69/2009).

1.4. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

1.5. Częstotliwość dostaw : nie rzadziejniż 1 raz w tygodniu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym.

1.6. Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy do Magazynu ZOO od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 09.00.

1.7. Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

1.8. Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego.

1.9. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe  w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

1.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia  w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części.Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

1.11. Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

1.12. Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Załączniki

  Ogłoszenie nr o zamówieniu.doc 72 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 81,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy wołowina.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 60 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytanie Wykonawcy 11.01..pdf 353,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 505,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 451,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się