Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku inwentarskiego dla pingwinów z zapleczem technicznym i basenem  
Przedmiot zamówienia
Budowa budynku inwentarskiego dla pingwinów z zapleczem technicznym i basenem  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
120.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-01-31  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-02-18 11:00  

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest budowa, w technologii monolitycznej (ściany konstrukcyjne żelbetowe)  budynku hodowlanego dla pingwinów wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym z wykonaniem basenu zewnętrznego z technologią wody basenowej, zagospodarowanie terenu wokół budynku,  wykonanie niezbędnych przyłączy, alejek i chodników.

W ramach zakresu określonego w dokumentacji projektowej – szczegółowy opis przedmiotu zmówienia obejmuje:

 

Prace rozbiórkowe polegające na:

-rozbiórce kolizyjnych fragmentów instalacji kanalizacji i wody,

- częściowej likwidacji istniejących alejek o nawierzchni bitumicznej,

       - rozbiórce istniejącego ogrodzenia w miejscach kolizyjnych,

 

Budowa budynku hodowlanego dla pingwinów wraz z basenem zewnętrznym.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

  - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

  - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścian fundamentowych żelbetonowych wraz

      z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową ,

   - wymurowanie ścian działowych kondygnacji – 1 i 0 z pustaków ytong,

    - wykonanie stropów monolitycznych żelbetowych,

    - wykonanie  stropodachu żelbetowego płaskiego o układzie warstw typu odwróconego z

      pokryciem żwirkiem,

    - wykonanie izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej stropów,

   - wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych oraz oblicowań ceramicznych,

   - wykonanie niecki basenowej żelbetowej z betonu wodoszczelnego i izolacją polimocznikową ;

   - wykonanie okien podwodnych;

   - wykonanie sztucznych skał,

   - montaż ślusarki drzwiowej stalowej, drzwi zewnętrzne ocieplane,

    - montaż ślusarki okiennej z profili PCV ze szkłem jednokomorowym,

   - montaż wentylacji mechanicznej,

   - montaż  instalacji wod.kan. w budynku,

   - wykonanie przebudowy kanalizacji ogólnospławnej wraz z pompownią,

   - wykonanie instalacji wodociągowej zasilającej budynek oraz punkty poboru wody na wybiegu,

   - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) i oświetleniowej,

   - wykonanie instalacji elektroenergetycznej zasilania budynku, podgrzewania sztucznych skał oraz

     pompowni  kanalizacji,

   - wykonanie instalacji odgromowej,

   - wykonanie instalacji techniki basenowej zasilania basenu,

   - wykonanie instalacji ciepłociągowej zasilania budynku oraz instalacji c. o.  wewnątrz budynku,

   - wykonanie instalacji teletechnicznej przyłączenia budynku,

   - wykonanie nawierzchni dróg i chodników,

   - montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych,

 

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

 1    Projekty:  architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

 2    Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

 3    Przedmiary robót.

 

UWAGA:

 Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

  1. Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

·         Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

·         Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

·         Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

  1. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać  wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.
  2. Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające                z dokumentacji projektowej.

 

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą na terenie obiektu czynnego dla zwiedzających, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót.

Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od alejek dla zwiedzających.

 

Pozostałe warunki zamówienia:

1)      W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawcom umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 784 953 796 – Kierownik Działu Technicznego.

2)      Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone
w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego z prośbą                   o wyjaśnienie. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej.

 

 

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej            z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

Termin wykonania zamówienia.

Do 8 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Uwaga: opóźnienie w przekazaniu placu budowy może być spowodowane datą wydania pozwolenia na budowę.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 348,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty pingwiny.doc 42,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy pingwiny.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokumentacja 1.rar 13,71 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 2.rar 12,88 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 3.rar 18,97 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 4.rar 16,9 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 5.rar 17,56 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja 6.rar 5,83 MB (rar) szczegóły pobierz
  STWiOR.rar 12,36 MB (rar) szczegóły pobierz
  Odpowiedz na zapyta...ie referencji 416,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pytania z dn.07.02 i odpow..pdf 882,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rysunek do odpowiedzi.pdf 929,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania z dn.11.02..doc 55,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na pytan...ie referencji 3,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 538,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 491,91 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się