Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa woliery zewnętrznej dla rosomaka  
Przedmiot zamówienia
Budowa woliery zewnętrznej dla rosomaka  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.700,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-04-04  
Data publikacji do
2019-10-31  
Termin składania ofert
2019-04-19 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa, konstrukcji stalowej woliery zewnętrznej dla rosomaka o powierzchni około 395,0 m2 jako powiększenie istniejącego wybiegu wraz z budową oczka wodnego i zagospodarowaniem terenu wokół woliery. Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i konstrukcyjne: - roboty demontażowo-rozbiórkowe, - roboty ziemne, - wykonanie fundamentów pod ogrodzenie i słupki, - wykonanie i montaż ogrodzenia w konstrukcji stalowej o wys. 223,0 cm: słupki stalowe z wypełnieniem panelami z prętów stalowych ocynkowanych, - wykonanie i montaż odkosów na ogrodzeniu z paneli stalowych ocynkowanych wypełnionych poliwęglanem litym, - wykonanie pastucha elektrycznego na całym obwodzie ogrodzenia, - wykonanie szybra do wypuszczania rosomaka. Szyber z blachy stalowej o wymiarach 1,0x0,5 m, - wykonanie i montaż zamykanej bramki stalowej dwuskrzydłowej 180x200cm wypełnionej panelami stalowymi jak w ogrodzeniu, - ułożenie w gruncie od strony wewnętrznej ogrodzenia siatki stalowej o szerokości min. 1,0 m, - wykonanie betonowego oczka wodnego o głębokości 0,7 m oraz „strumienia”, - wykonanie i montaż osłon na pnie drzew rosnących na wybiegu, Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową: 1. Projekt BUDOWLANY I WYKONAWCZY 2. Przedmiar robót. UWAGA: Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 1. Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki: • Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej, • Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, • Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 2. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ. 3. Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej. Warunki realizacji zamówienia. Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów. Pozostałe warunki zamówienia: 1) W celu prawidłowego przygotowania oferty, Wykonawcom umożliwia się przeprowadzenie wizji w terenie, po uprzednim uzgodnieniu terminu tel. 784 953 796 – Kierownik Działu Technicznego. 2) Przedmiary robót mają charakter pomocniczy w sporządzeniu oferty i wyliczeniu ceny ryczałtowej. Wykonawca powinien sprawdzić przedmiary z dokumentacją projektową na etapie przygotowania oferty i wycenić wszystkie prace określone w dokumentacji, w tym na rysunkach projektowych. W przypadku wykrycia na etapie przygotowywania oferty niezgodności pomiędzy dokumentacją, a przedmiarami, Wykonawca powinien zwrócić się na piśmie lub drogą elektroniczną do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni odpowiedzi Zamawiającego, ponosi ryzyko takiego działania i będzie zobowiązany do wykonania wszystkich prac wynikających z odpowiedzi w ramach ceny ryczałtowej. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego. W przypadku nieprzyznania Zamawiającemu środków na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 304,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy rosomak.doc 176,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty rosomak.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,89 KB (doc) szczegóły pobierz
  AZOO-ARCH.11.pdf 75,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PLAN ZAG.1.pdf 360,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  PRZEDMIAR ROSOMAK.pdf 107,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rosomak-Projekt bud...-opis PB.docx 50,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZOO_rosomak obr nr 1 (1).JPG 6,22 MB (jpg) szczegóły pobierz
  ZOO_rosomak obr nr 2_korekta.JPG 4,85 MB (jpg) szczegóły pobierz
  ZOO_rosomak obr nr 3.JPG 6,94 MB (jpg) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A1.pdf 314,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A2.pdf 147,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A3.pdf 241,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A4.pdf 97,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A6.pdf 100,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A7.pdf 243,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A8.pdf 157,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A9.pdf 106,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A10.pdf 162,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A12.pdf 124,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A13.pdf 208,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A14.pdf 134,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.A15.pdf 200,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ZOO-ARCH.-A5.pdf 165,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania z dn. 12.04..docx 17,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  odpowiedzi na pytan... 12.04.19.pdf 434,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  przedmiar rosomak poprawiony.pdf 111,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 521,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 495,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmianie umowy.doc 35,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się