Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa pawilonu dla antylop  
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa pawilonu dla antylop  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
5.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-06-03  
Data publikacji do
2019-12-05  
Termin składania ofert
2019-06-18 10:00  

Opis ogólny:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka ścianki istniejącego budynku hodowlanego wraz z podokiennikiem, demontaż pokrycia z blachy na dachu istniejącym w miejscu wpięcia się z nowym dachem, demontaż rynien i rur spustowych od strony dobudowy, demontaż i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia, demontaż skrzynki elektrycznej, budowa nowego budynku hodowlanego dla antylop, zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz wykonanie robót remontowych w istniejącym budynku.

1. Budowa budynku hodowlanego dla antylop.

Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i instalacyjne:

 - prace ziemne związane z fundamentowaniem,

  - wykonanie ław fundamentowych żelbetowych oraz ścian fundamentowych z bloczków

    betonowych wraz  z izolacjami termiczną i przeciwwilgociową ,

   - wymurowanie ścian nadziemia z bloczków PGS ,

    - wykonanie konstrukcji drewnianej dachu (ustrój krokwiowy) z pokryciem blachodachówką,

    - wykonanie izolacji termicznej oraz paroizolacji dachu wraz z obłożeniem krokwi płytami  GK,

   - wykonanie tynków wewnętrznych tradycyjnych, tynków zewnętrznych: do wysokości okien tynk

     cienkowarstwowy powyżej cementowo-wapienny

   - wykonanie posadzki betonowej na gruncie,

- wykonanie przegród boksów hodowlanych systemowych z profili stalowych zamkniętych ocynkowanych, zamykanych drzwiami przesuwnymi, część nieprzezierna z wypełnieniem ze sklejki wodoodpornej,

   - montaż ślusarki drzwiowej,  drzwi wyposażone obustronnie w zasuwę bramową oraz obustronny

     uchwyt do ich otwierania,

    - montaż ślusarki okiennej na bazie wkładów ze szkła niskoemisyjnego i profili okiennych PCV

      zabezpieczonej osłonami z siatki,

   - montaż wentylacji grawitacyjnej ,

   - montaż  instalacji wod.kan. z zabudową szamba,

   - wykonanie instalacji elektrycznej zasilania podstawowego (gniazda 400/230V) ,

   - montaż instalacji oświetleniowej na bazie opraw LED zwieszanych,

   - wykonanie instalacji odgromowej  i uziemiającej,

   - wykonanie instalacji c o z montażem nowego kotła elektrycznego,

   - montaż ogrodzenia z demontażu.

2. Remont budynku hodowlanego.

    Zakres prac remontowych obejmuje poniższe prace:

    - wymiana okien w ilości 8 sztuk z montażem osłon z siatki,

    - remont drzwi wejściowych w ilości 4 sztuk,

   - wykonanie wentylacji grawitacyjnej,

   - wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę,

   - wymiana orynnowania,

   - wymiana lamp oświetleniowych – 3 szt.,

   - remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych,

   - remont przegród boksów wewnątrz budynku.

Cały zakres prac wykonać w oparciu o dokumentację projektową:

1.   Projekty:  architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne.

2.   Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

3.   Przedmiary robót.

UWAGA:

 Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych.

1.     Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki:

·         Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej,

·         Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne,

·         Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych,

2.     W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać  wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ.

3.     Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej.

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się                  z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac oraz konieczność dodatkowego wygrodzenia terenu budowy od czynnych wybiegów.

Do obowiązku Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne  Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

4.      Termin wykonania zamówienia.

Do 4-ch miesięcy  od daty przekazania placu budowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 89,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz antylopy.doc 316,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy antylopy.doc 178 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 25,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz oferty antylopy.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  dokumentacja techniczna 1.rar 12,56 MB (rar) szczegóły pobierz
  dokumentacja techniczna 2.rar 4,46 MB (rar) szczegóły pobierz
  pytania z dn. 10.06..doc 26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Uzupełnienie pyta...n. 10.06..doc 25,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ODP. na pyt. z 10.06..pdf 520,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  wzór umowy po poprawkach.doc 180,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z otwarcia ofert.pdf 526,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 486,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE o udzie...mówienia.doc 44,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  korekta ogłosz. o ...iel. zam..doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się