Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego „E. UWAGA zmiany  
Przedmiot zamówienia
Kompleksowa sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego „E”.  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2019-09-06  
Data publikacji do
2019-11-30  
Termin składania ofert
2019-09-16 10:00  

   Opis przedmiotu zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest  dostawa (sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucyjnej) gazu ziemnego wysokometanowego typu E. Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży oraz postanowienia umowy o świadczeniu usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012.1059 j.t.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964.16.93.) oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie w/w aktów prawnych.

2.     Gaz będzie dostarczony do punktów zdawczo - odbiorczych, którymi jest zespół urządzeń gazowych służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu, układy pomiarowe i transmisyjne są własnością OSD.

3.     Charakterystykę punktów odbioru paliwa gazowego, grupy taryfowe, moc umowną  i szacunkowe zużycie miesięczne dla poszczególnych punktów poboru określa tabela stanowiąca załącznik nr 1 do siwz.

Wykaz kotłowni gazowych i rodzajów kotłów c.o.:

Budynek 3/001 - ambulatorium –  De Dietrich MCA 35 kW – 2 szt.

Budynek 3/Z/001 – żyrafy – Viessman Vitodens – 60 kW – 1 szt.

Budynek 33/001 – antylopy – HOVAL UltraGas 575, 524 kW – 2 szt.

Budynek 17/001 – słonie – De Dietrich MCA 90 kW- 3 szt

Budynek 31/001 – schron zimowy dla ptaków – De Dietrich MCA 115 kW – 1 szt.

                           – De Dietrich MCA 90 kW- 2 szt.

Budynek 23/001 – warsztat – De Dietrich MCA 115 kW – 2 szt.

                           – De Dietrich MCA 90 kW- 1 szt.

Obecnie ŚOZ posiada zawarte z Fortum Marketing and Sales Sp.z o.o., Gdańsk  umowy kompleksowe obowiązujące do 31.12.2019 r.

Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia gazu objętego przedmiotem zamówienia, przedstawiona ilość gazu jest ilością przewidywaną, rzeczywista ilość gazu może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu przy zachowaniu stałej, niezmiennej ceny jednostkowej za paliwo gazowe. Opisane prognozowane zużycie nie jest zobowiązaniem do zakupu gazu w podanej wysokości.

Zakup gazu odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej z Wykonawcą, posiadającym umowę dotyczącą dystrybucji z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PSG Gaz lub będącym dystrybutorem paliwa gazowego, wg cen za paliwo gazowe zgodnych z ofertą Wykonawcy, stawek abonamentowych, stawek opłat za dystrybucję zawartych w obowiązującej taryfie OSD i z zachowaniem innych postanowień taryfy OSD.

Wykonawca zobowiąże się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego  na podstawie odrębnie udzielonego pełnomocnictwa.

Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

Termin wykonania zamówienia: 01.01.2020 – 31.12.2020

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 179,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 SI...sięczne.xlsx 12,79 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 SI...ofertowy.xlsx 20,19 KB (xls) szczegóły pobierz
  pelnomocnictwo.doc 58,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie-warun...-udzialu.docx 26,07 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy gaz.docx 49,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  pytania i odp. 12.09..pdf 605,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Korekta wykaz PP sz...sięczne.xlsx 12,83 KB (xls) szczegóły pobierz
  Korekta wzoru umowy.docx 49,93 KB (doc) szczegóły pobierz
  Korekta zał.- form...ofertowy.xlsx 20,27 KB (xls) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 420,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 496,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 41 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się