Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2020 patroszonych kurczaków i królików  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2020 patroszonych kurczaków i królików  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-01-13  
Data publikacji do
2020-05-06  
Termin składania ofert
2020-01-21 11:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

Pakiet nr 1 kurczaki.Kurczaki świeże patroszone średnia waga 1,5 kg kg 3 420 Wymagania dot. kurczaków: 1. Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne i objętej nadzorem weterynaryjnym. 2. Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii, nadzorującego hodowlę, o stanie zdrowia zwierząt. 3. Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 1 raz w miesiącu w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać kurczaki samochodem będącym w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii. 5. Przy każdej dostawie wymagany będzie dokument handlowy kategorii III.

Pakiet nr 2: króliki. Króliki tuszki z głową i podrobami, bez skóry i wnętrzności, średnia waga 1,2kg , mrożone kg 1380 1. Dostarczane osobniki muszą pochodzić z hodowli posiadającej odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne i objętej nadzorem weterynaryjnym. 2. Przy pierwszej dostawie oraz na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarza weterynarii, nadzorującego hodowlę. 3. Częstotliwość dostaw tuszek króliczych: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać króliki samochodem będącym w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii. 5. Przy każdej dostawie wymagany będzie dokument handlowy kategorii III. Dotyczy wszystkich pakietów: 1) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. 2) Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy. W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia. 4) Realizacja przedmiotu umowy będzie następować w oparciu o zamówienia z Magazynu Zamawiającego składane telefonicznie lub e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób, w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania, w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym. 5) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw. 6) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie w Magazynie Zamawiającego, w godzinach od 7.00 do 13.00 od poniedziałku do piątku. 7) Przedmiot umowy powinien być przez Wykonawcę opakowany w sposób zapobiegający jego przypadkowemu uszkodzeniu. 8) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy faktury, dowodu dostawy i wszystkich wymaganych przepisami prawa dokumentów.

Termin wykonania zamówienia: do końca 2020 r.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.docx 122,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 53 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 448,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 521,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 46,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się