Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2020 granulatów  
Przedmiot zamówienia
Dostawy w roku 2020 granulatów  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-01-28  
Data publikacji do
2020-05-31  
Termin składania ofert
2020-02-06 11:00  

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w roku 2020 asortymentu jak niżej:

Lp.

Artykuł

Jednostka miary

ilość

1.

granulat dla antylop z obniżoną zawartością skrobi - max. 8% , i nie mniej niż 16% białka ogólnego zawierający liście i korę drzew liściastych

kg

1550

2.

granulat dla bydła

kg

925

3.

granulat dla jeleniowatych

kg

550

4.

granulat dla koniowatych

kg

550

5.

granulat dla strusi

kg

1600

6.

granulat dla wielbłądów

kg

1525

7.

granulat dla zebr

kg

750

8.

granulat dla żubrów z korą

kg

1150

9.

granulat preparat Biotyna- opak. 2 kg

op

35

10.

granulat preparat Biotyna- opak. 25 kg

op

3

11.

granulat preparat Vit. E + selen- opak. 2 kg

op

35

12.

mieszanka musli hodowlane – konie hodowlane

kg

1600

13.

mieszanka musli podstawowe

kg

200

14.

sieczka z lucerny niemelasowana

kg

4240

15.

mieszanka żrebaki starter (z dodatkiem mleka)

kg

100

16.

mesz op. 10kg

kg

50

2) Granulaty powinny spełniać następujące warunki:

 

2.1.Granulaty produkcji krajowej powinny spełniać wymagania następujących norm:

PN-EN ISO 4833:2004 + Ap1:2005  (Ogólna liczba drobnoustrojów w 1 g);

PN-EN ISO 6579:2003 (Pałeczki z rodzaju Salmonella w 25 g);

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997 (Beztlenowe laseczki przetrwalnikujące  w 0,0001 g);

PN-R-64791:1994 PN-A-82055-12:1997 (Inne drobnoustroje powodujące choroby lub upadki      u zwierząt: chorobotwórcze laseczki z rodzaju Clostridium w 0,1 g);

PN-EN ISO 6888-2:2001 + A1:2004  (Gronkowce chorobotwórcze powyżej 1,0x104 jtk/g*) PN-R-64791:1994 (Paciorkowce hemolizujące w 0,1 g);

PN-R-64791:1994 (Laseczki wąglika w 0,1 g);

PN-ISO 7954:1999 (Ogólna liczba grzybów w 1g).

3) Każda partia dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem zamawiającego; nie spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych lub brak wymaganych poniżej dokumentów, może spowodować nie przyjęcie części lub całości zamówionego towaru.

4) Badania granulatów produkcji krajowej winny być wykonywane okresowo  w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej – Pracownia Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz lub przez inną jednostkę posiadającą uprawnienia do wykonywania w/w badań. Przy każdorazowej dostawie granulatów wymagane będzie aktualne oświadczenie o badaniu danej partii wydane przez inspektorat weterynarii lub jednostkę posiadającą uprawnienia do wykonywania w/w badań.

5) Każde opakowanie karmy musi posiadać trwałe oznaczenie z opisem rodzaju granulatu zawierającym następujące informacje: Nazwa towaru, waga, data produkcji, termin przydatności do spożycia, kod partii, numer identyfikacyjny wytwórcy, składniki karmy, analiza biochemiczna.

 

6) Karma musi być wyprodukowana przez producenta posiadającego weterynaryjny numer

Identyfikacyjny.

7) Zamawiający ma prawo do obciążenia kosztami wykonawcy w przypadku negatywnych wyników badań laboratoryjnych jakościowych, ilościowych i mikrobiologicznych w przypadku wykrycia  szkodliwej patogennej mikroflory dla zwierząt oraz  w przypadku stwierdzenia innego składu ilościowo-jakościowego w porównaniu z deklarowanym składem przez producenta. Badania te wykonywane będą na zlecenie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Badania będą zlecane w sytuacji podejrzenia zatrucia pokarmowego po spożyciu granulatów przez zwierzęta.Partia granulatów skażonych mikrobiologiczne zostanie zwrócona wykonawcy na jego koszt. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest dostarczyć granulat bez wad w ciągu 24 godzin oraz pokryć koszt wykonanych badań.

8) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej

ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń

dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany

dostarczyć zwiększoną  ilość danego asortymentu w cenie jak   w umowie.

9) W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru,

Wykonawca zobowiązany będzie wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad

jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 7 dni, na własny koszt.

10) Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu

zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00. z częstotliwością:

nie częściej niż 1 raz w miesiącu.

11) Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia                                                                                                                zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie,    e-mailem lub zgłaszane w inny nie  budzący wątpliwości

sposób.

12) Termin przydatności granulatów do spożycia: minimum 4 miesiące od daty dostarczenia

poszczególnej   partii  towaru do ZOO.

13) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet   w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

14) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia  z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców. W przypadku nie wpisania nazw podwykonawców i części zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

15) Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw.

16) Wykonawca ponosi koszty transportu i ubezpieczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywnie do końca 2020 r. lub do wyczerpania umowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 74,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz granulaty.docx 78,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 355,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 411,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się