Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawy w roku 2020 siana łąkowego, siana z lucerny, słomy jęczmiennej i owsianej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-02-26  
Data publikacji do
2020-06-30  
Termin składania ofert
2020-03-05 10:00  

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu jak niżej:

Pakiet nr 1

 

Lp.

Artykuł

jm.

ilość

1

siano łąkowe ( zawartość białka ogólnego w suchej masie powyżej 10% ), wartości ADF około 35%

t

201

2

słoma jęczmienna

t

12,5

3

słoma owsiana

t

5

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Siano łąkowe: oczekiwana zawartość białka ogólnego w suchej masie minimum 10%, przy oczekiwanej wartości ADF około 35%;  

Siano nie może być  zgniłe, spleśniałe, brudne, stęchłe, porażone grzybami,  ze śladami odchodów gryzoni, z  zanieczyszczeniami  ziemią, zamulone, zapylone. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%.
Skład botaniczny:  mieszanka traw  (kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita, wyczyniec łąkowy, rajgras wyniosły, wiechlina łąkowa, życica trwała i kostrzewa czerwona), roślin motylkowatych (koniczyna łąkowa, koniczyna szwedzka i koniczyna biała, lucerna mieszańcowa )   i ziół (mniszek lekarski, babka lancetowata, krwawnik pospolity, szałwia łąkowa i inne),
Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych,  koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu : gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci, odpowiednio wysuszone;

-   ocena organoleptyczna: barwa : zielona, duży udział liści, zapach specyficzny dla siana (dominuje woń KUMARYNY)

Zamawiający dopuszcza możliwość dostaw siana łąkowego w dwóch gabarytach:

90 % zamawianego siana łąkowego  w balotach ( kostkach ) o wadze max. 20 kg;

10 % zamawianego siana łąkowego   w belach o średnicy i/ lub wysokości nie przekraczającej 120 cm

Baloty i bele trwale związane.

Niedopuszczalne wady :

- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni). Niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń (gleba, kamienie, kurz, drewno, śmieci)  i roślin szkodliwych.

Słoma w balotach wiązanych 10 -15 kg ,  nie może być spleśniała, brudna, stęchła,   porażona grzybami, ze śladami odchodów gryzoni, z zanieczyszczeniami ziemią, zapylona. Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 12%.
Niedopuszczalna obecność zanieczyszczeń (gleba, kamienie, kurz, drewno, śmieci) i roślin szkodliwych.

Częstotliwość dostaw siana i słomy: w terminach i ilościach uzgodnionych z Zamawiającym

- siano łąkowe dostawy od II kwartału 2020 – siano ze zbiorów 2019

       - siano łąkowe dostawy ze zbiorów 2020 r.:

-  baloty ( kostki) : w sezonie wegetacyjnym: do 3-ch razy tygodniowo.

-  w belach ( jeden z wymiarów, wysokość lub średnica beli  max. 120 cm )  , do  10 szt  jednorazowo; dostawa nie częściej jak 2 razy w miesiącu.

UWAGA: Zamawiający będzie poddawał badaniu próbki siana z poszczególnych dostaw. Badania laboratoryjne  wykonywane będą w Katedrze Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Reprezentatywne próbki będą pobierane w obecności Wykonawcy każdorazowo przy dostawie i badane w UR Kraków w ciągu 30 dni. Siano przekraczające w suchej masie  ADF  40% będzie podlegać wymianie na towar pełnowartościowy.  W przypadku braku możliwości wymiany zakwestionowanej partii siana, Zamawiający przyjmie, że partia towaru jest niepełnowartościowa i obniży jej cenę o 50% całej ceny netto zakwestionowanej partii.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie pakietu  wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak  w umowie.

Pakiet nr 2

Lp.

Artykuł

jm.

ilość

1

siano z lucerny

t

25

Siano z lucerny  w balotach  trwale wiązanych; waga 10-12  kg, wielkość balotu średnio     65x 52x42 cm. 

Baloty suche w całej objętości, wilgotność nie przekraczająca 15%.   Siano zbierane z łąk położonych z dala od ciągów komunikacyjnych,  koszone tuż przed kwitnieniem lub na początku kwitnienia, nieprzerośnięte, pozbawione obcych zapachów, zanieczyszczeń typu: gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci ,  odpowiednio wysuszone.

Niedopuszczalne wady :

- stwierdzenie w ocenie organoleptycznej siana jednej lub wielu z następujących cech towaru: twarde zdrewniałe łodygi, kolor żółty lub brązowy, wyługowanie deszczami, stęchłe, zapleśniałe (występowanie zarodników i zapachu pleśni).

Obecność zanieczyszczeń (gleba, słoma, kamienie, kurz, drewno, śmieci)  i roślinszkodliwych.

Dostawy: nie częściej niż 1 raz w miesiącu, w terminach i ilościach  uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym dostawy ze zbiorów tegorocznych, w sezonie wegetacyjnym: do 3-ch razy tygodniowo, w terminach  i ilościach uzgodnionych  z Zamawiającym.

Dotyczy pakietu 1 i 2:

1) Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostaw        

2) Rozładunek poszczególnych partii dostarczonego towaru odbywać się będzie siłami wykonawcy   w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego.

2.1)Rozładunek obejmuje rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podesty przy strychach budynków ZOO, rozładunek balotów na balkony budynku stodoły oraz rozładunek balotów z samochodu lub przyczepy na podłoże przy budynkach ZOO w miejscach wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

3) Dowóz towaru musi się odbywać samochodami o takich wymiarach, które pozwolą na manewrowanie na alejkach, z których najwęższa ma 3 m.Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność dojazdu do poszczególnych budynków, co wiąże się  z koniecznością skrętu samochodem o 90o  na wąskich alejkach. Ze względu na fakt, iż są to alejki parkowe dopuszczalna ładowność samochodu i/lub samochodu z przyczepą nie może przekroczyć 8t. Środek transportu:  pojazd lub przyczepa albo cały skład powinien mieć nie więcej niż 7 m dł. rozstawu osi i szerokości max 2,7 m, co wynika z parametrów wagi u Zamawiającego.

4) Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego od wtorku do czwartku od godz. 7.00 do godz. 12.00. Zamawiający dopuszcza dostawy w poniedziałki lub piątki wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym dostawy z Kierownikiem Sekcji lub Kierownikiem Magazynu.

5) Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków oraz do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym lub/i ilościowym, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części. Wykonawcy nie służą z tego tytułu żadne roszczenia.

 Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywnie do końca 2020 r. lub do wyczerpania umowy.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 133,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 66,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie podst...kluczenia.doc 33,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 452,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 530,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 48,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłosz. o udziel. .... lucerna.doc 48 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się