Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych”- pierwszy etap POLARICUM UWAGA: zmiana terminu składania ofert  
Przedmiot zamówienia
opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Budowa pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla niedźwiedzi polarnych”- pierw  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-04-27  
Data publikacji do
2020-09-30  
Termin składania ofert
2020-05-14 12:00  

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pawilonu hodowlano-ekspozycyjnego dla   niedźwiedzi polarnych.

2.    Planowany program hodowlany niedźwiedzi polarnych: para hodowlana (1 samiec, 1 samica)

1) Zapewnienie większości potrzeb dobrostanu zwierząt jest możliwe w obiekcie hodowlano-ekspozycyjnym o łącznej powierzchni 3 wybiegów nie mniejszej niż 2500 m2         

2) Planowane jest zastosowanie potrójnego układu wybiegów (2 większe + 1 mniejszy):

a.       1 oddzielny wybieg dla samca z basenem - 1100 m2

b.      1 oddzielny wybieg dla samicy z basenem - 1100 m2

c.       1 mniejszy wybieg do krycia samicy i odchowu młodych z płytkim basenem, skomunikowany z pozostałymi wybiegami - 300 m2

3) Całość ogrodzona ogrodzeniem żelbetowym i szklanym w części widokowej

d.      Pastuch elektryczny na wybiegach zewnętrznych.

e.       Okładzina w postaci naturalnego lub sztucznego kamienia, sztucznej skały zbliżonej do struktury naturalnego lodu. Fragmenty ogrodzeń niewidoczne dla publiczności betonowe.

4) Wybiegi muszą posiadać konstrukcję zapewniającą zwierzętom możliwość:

f.       samotniczegopobytu w przestrzeni wybiegu

g.      przemieszczania się w obrębie wybiegu w poszukiwaniu pokarmu, dla rozpoznania zapachów innego zwierzęcia poprzednio obecnego na tym wybiegu (w tym samicy gotowej do zapłodnienia)

h.      nakłonienia do zmian trasy przemieszczania się poprzez różnorodność możliwych tras i celów w obrębie wybiegu (w tym mobilne elementy celowo zmieniane przez obsługę)

i.        możliwości obserwowania innych zwierząt na innych wybiegach

j.        możliwości zbliżonego kontaktu zapachowego, wzrokowego, głosowego zwierząt na różnych wybiegach

k.      możliwości przejścia na inny wybieg, na którym było zwierzę, z którym nawiązał kontakt (rozpoznanie znaków jego bytności)

l.        możliwości skorzystania przez osobniki z urozmaiconej przestrzeni i zróżnicowanych materiałów w tej przestrzeni - miejsca nasłonecznione, miejsca zacienione, miejsca eksponowane, miejsca ukrycia, punkty widokowe, punktu czatowania na pokarm, nawierzchnie trawiaste, nawierzchnie skalne (ew. imitacja nawierzchni lodowej, której istotą jest nie tyle biały kolor, co brak ocieplenia    („zimna posadzka”), nawierzchnie roślinne, etc.

m.    możliwości różnorodnego wykorzystywania wody basenu: wypatrywanie w toni wody, wskakiwanie, wchodzenie, wślizgiwanie się do wody, przez analogie różnorodne sposoby wychodzenia z basenu, różnorodne trasy i cele pływania na powierzchni i pod powierzchnią wody

5) Wybiegi muszą posiadać szerokie bramy wjazdowe umożliwiające transport ciężkich elementów wystroju, transportu zwierząt, etc. Minimalna szerokość – 2,8 m, wysokość – 2,8 m.

6) Wymaganą częścią wybiegów dla niedźwiedzi polarnych są baseny.
Głębokość basenu zróżnicowana, dochodząca do 5/6 metrów w najgłębszym miejscu – zalecana bezpośrednio od strony ekspozycji podwodnej, w tej części basenu przy której ukształtowanie brzegu zachęca zwierzę do skoku nurkowego. Średnia głębokość basenu 3,5 – 4 m.

7) Woda w basenach z wymuszoną cyrkulacją dla zapobiegania zamarzaniu wody zimą i mieszaniem wody w całej objętości basenu dla obniżenia temperatury latem z zachowaniem jej klarowności. Technika basenowa z zamkniętym obiegiem wody i filtracją.

8) Budynek i pomieszczenia wewnętrzne wykonane w technice betonu zatartego na gładko.

9) Budynek i pomieszczenia wewnętrzne - hodowlane - posiadające osobne wejścia na wybiegi dla zwierząt oraz obsługi.

10) Pomieszczenia hodowlane wewnętrzne o powierzchni 12 m2 każde.

11) Pomieszczenia hodowlane:

n.      2 pomieszczenia hodowlane z możliwością zaciemnienia składanym parawanem. Jedno z pomieszczeń hodowlanych dodatkowo musi posiadać wnękę o powierzchni 5 m2 z możliwością odseparowania jej od reszty pomieszczenia za pomocą wkładanych płyt do wysokości 1 m (2x 0,5 m) oraz / lub zamknięcia całkowicie.

o.      2 pomieszczenia do karmienia

p.      1 pomieszczenie medyczno-treningowe z wagą elektroniczną zamontowaną w sposób umożliwiający zwierzęciu wejście oraz zejście tylko z jedną stroną oraz elementami umożliwiającymi przeprowadzanie treningu medycznego oraz przyszłych zabiegów weterynaryjnych.

q.      Układ pomieszczeń: Hodowlane – do karmienia – medyczno-treningowe – do karmienia – hodowlane

r.        W pomieszczeniach hodowlanych koryta stalowe, z możliwością wymiany lub po odbezpieczeniu wyciągnięcia. Szerokość ok. 50 cm

s.       Pomieszczenie techniczne ( przygotowanie i przetrzymywanie karmy , przechowywanie sprzętu , zlew komorowy stalowy nierdzewny,  lodówka ,stół do przygotowywania pokarmów  dla zwierząt.

t.        WC dla pracowników obsługi

12) Należy zachować możliwość przepuszczania osobników pomiędzy pomieszczeniami wewnętrznymi.

13) Korytarz techniczny prosty.

14) Odpływy liniowe przed klatkami, na korytarzu technicznym.

15) Od strony korytarza technicznego kraty odporne na korozję – odległość między prętami 5 cm

16) Na korytarzu technicznym przepust transportowo-medyczny wraz z klatką transportową umożliwiający bezpieczny transport zwierząt.

17) Mechanizmy otwierania przepustów, drzwi, krat, etc. - sterowanie ręczne z możliwością obserwacji położenia. Stan otwarte - zamknięte.

18) W pomieszczeniach hodowlanych (włącznie z wnęką 5 m2) oraz na wybiegach zamontowany system monitoringu.

3.  Dydaktyka w obiekcie:
  moduł interaktywny dotykowy ,  nowoczesne  centrum informacji – interaktywne plansze
  z informacjami  o gatunku , jego przystosowaniach i  zagrożeniach .

4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania mapy do celów projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

 Sposób realizacji.

1)        Przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie.

2)        Wykonawca musi dysponować personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym osobamiposiadającymi uprawnienia:

- projektanta w specjalności architektonicznej,

- projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych,

- projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3)        Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w następujący sposób: 

- projekt budowlany w 5 egzemplarzach w formie papierowej;

- projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach w formie papierowej;

- kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w formie papierowej,

- STWiOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej.

Dodatkowo dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a przedmiary również  w wersji edytowalnej.

4)        Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w podziale branżowym.

5)        W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca
w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

6)        Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie
z aktualnym stanem prawnym.

7)        W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie materiałów i technologii.

8)        W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności.

9)        Przyjęte rozwiązania oraz stosowane materiały winny być opisane z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych.

10)    Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań.

11)    Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych. Pola eksploatacji określono w § 7 wzoru umowy – Zał. nr 5 do SIWZ.

12)    Wykonawca zobowiązany będziedo udzielania niezwłocznie niezbędnych wyjaśnień w czasie trwania procedury przetargowej wyboru Generalnego Wykonawcy robót objętych opracowaną dokumentacją.

13)    Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania na etapie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego.

14) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obejmuje on:

a)    stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem,

b)    uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

15) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją przewiduje się zakończyć do 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od chwili przekazania Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy do podpisania z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego robót. Okres 60 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu.

16) Opracowana dokumentacja ma zawierać przepisy i rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym zaprojektowanie w miarę możliwości udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem stosowania windy.

 

17) Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 111,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 196,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 1 formu...rz oferty.DOC 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 2 - oś...warunków.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 3 - oś...kluczenia.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 4 - wykaz usług.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 123 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 6 - wykaz osób.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  mapka lokalizacyjna.pdf 446,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  mapy.zip 937,65 KB (zip) szczegóły pobierz
  pyt. z dn.04.05..pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłosz. o zmianie ...łoszenia.doc 23 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odp. na pytania.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 777,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 901,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...mówienia.doc 56,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się