Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Budowa pawilonu ekspozycyjnego z wybiegami zewnętrznymi dla hipopotamów karłowatych i krokodyli nilowych  
Przedmiot zamówienia
Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Budowa pawilonu ekspozycyjnego z wybiegami zewnętrznymi dla hipopotamów kar  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-05-05  
Data publikacji do
2020-09-30  
Termin składania ofert
2020-05-20 12:00  

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego pawilonu ekspozycyjnego z wybiegami zewnętrznymi dla hipopotamów karłowatych i krokodyli nilowych Założenia przestrzenne: Projekt będzie zrealizowany na obecnym wybiegu kucy. Budynek jednokondygnacyjny, z ekspozycyjną częścią wewnętrzną dla zwiedzających, zbiornikami wodnymi, wybiegami ekspozycyjnymi , boksami hodowlanymi, pomieszczeniami technicznym (zbiorniki oleju i kocioł olejowy c.o.) oraz pomieszczeniem dla obsługi wraz z WC. Budynek z dużą liczbą przeszkleń, pozwalających na dobre doświetlenie światłem naturalnym niezbędnym do utrzymania naturalnej roślinności. Elewacja szkło oraz panele drewniane na części murowanej. Dydaktyka w obiekcie : - moduł interaktywny dotykowy , nowoczesne centrum informacji – interaktywne plansze z informacjami o gatunku , jego przystosowaniach zagrożeniach; - monitoring z wykorzystaniem kamer – kontrola obiektu i podgląd na żywo wybiegu zwierząt. 2. Dla hipopotamów karłowatych Planowana obsada maksymalna : 2 osobniki dorosłe + 1 osobniki młodociany; 2 wybiegi wewnętrzne –o powierzchni łącznej min. 150 m2 (po min. 75 m2 dla każdego ze zwierząt); 2 baseny wewnętrzne –o powierzchni łącznej min. 150 m2 (po min. 75 m2 dla każdego ze zwierząt); Dwa boksy zapleczowe- łącznie 60 m2; Część dla zwiedzających (korytarz) należy zaprojektować jako przejściowy, drzwi z obu stron budynku. Układ wewnętrzny : korytarz dla zwiedzających → bariera →wąska strefa „brzegu” → basen wewnętrzny→ wybieg wewnętrzny ekspozycyjny→ boksy hodowlane i zaplecze techniczne. Zarówno basen jak i wybieg zewnętrzny należy zaprojektować jako dwie niezależne strefy (dla samca i samicy) z możliwością ich czasowego połączenia. Dodatkowo należy przewidzieć na zapleczu dwa boksy hodowlane, niedostępne i niewidoczne dla osób zwiedzających, połączone ze strefą ekspozycyjną szybrami bezkontaktowymi. W strefie samca boks około 20 m2, w strefie samicy boks około 40 m2, z dodatkowymi przegrodami pozwalającymi na bezpieczną obsługę samicy z młodym. W boksie samicy należy zaprojektować „nieckę” o powierzchni około 2 m2 , głębokości max. 60 cm z doprowadzeniem wody (z zaworem) i jej odprowadzeniem do kanalizacji . Korytarz dla zwiedzających oddzielony od zwierząt barierą umożliwiającą swobodną obserwację , a jednocześnie uniemożliwiająca bezpośredni kontakt zwiedzający/zwierzęta. Za barierą należy uwzględnić około 1 m dystansu od zbiornika wodnego (basenu). Pas ten powinien być wypełniony zrębkami drewnianymi naturalnymi oraz naturalnymi pniami drzew, możliwe nasady z sucholubnych traw ozdobnych. Zbiornik wewnętrzny należy zaprojektować ze stromym ( pionowym ) spadkiem od strony zwiedzających i łagodnym wyjściem/zejściem na całej długości części wewnętrznej dla zwierząt od strony wybiegu ekspozycyjnego. Przewidywana głębokość max. 140 cm w najgłębszym miejscu ze stopniowym wypłyceniem w stronę brzegu (od strony wybiegu ekspozycyjnego) . Zbiornik musi mieć zaprojektowaną kratę dzielącą basen na 2 części. Basen należy zaprojektować z wydajnym systemem kanalizacyjnym, o szerokiej średnicy rur. Należy przewidzieć minimum dwa duże osadniki (wewnętrzny i zewnętrzny, z sitami drobno oczkowymi) . Doprowadzenie wody ukryte w ścianie zbiornika. Zawory spustowe i doprowadzające należy posadowić poza terenem dostępnym dla zwierząt. Powierzchnia basenu pokryta sztuczną skałą imitującą naturalne podłoże. Brzeg od strony wybiegu zakończony „pniami drzew” ze sztucznej skały. Wybieg ekspozycyjny- podłoże betonowe zaprojektowane z półmetrowym zagłębieniem na całej powierzchni, pozwalającym na wypełnienie korą i zrębkami drewnianymi. Forma zagłębienia pozwoli na utrzymanie głębokiej ściółki, wybieranej i uzupełnianej na bieżąco, a wymienianej raz w roku. Tylna ściana wybiegu ekspozycyjnego zostanie zaprojektowana do wysokości 140 cm ze sztucznej skały imitującej połączenia pni drzew oraz skały. Powyżej należy zaprojektować zieloną ścianę roślinną (np. Scindapsus, Spatiphyllum, Caladium, Calathea, Anthurium, różne gatunki paproci, Filodendron, Fittonia) z systemem nawadniania, nawożenia i odprowadzania wody. Wejście dla obsługi oraz dwa szybry (przepusty) łączące boksy hodowlane z wybiegiem wewnętrznym ekspozycyjnym zaprojektować jako możliwie maksymalnie wtapiające się w sztuczną skałę. Szybry dla zwierząt sterowane elektrycznie (bezkontaktowo) . W drzwiach obsługi szeroki wizjer z siatki . Wybieg zewnętrzny - podzielony na 2 części barierą naturalną ( naturalny kamień oraz pnie drzew) . Projekt wybiegu musi uwzględniać bramę dającą możliwość połączenia obu części. ( w zależności od posadowienia otwieranie ręczne lub elektryczne ) . Każdy z wybiegów musi mieć zaprojektowany zbiornik wodny , z doprowadzeniem i odprowadzeniem wody zabezpieczonym przed dostępem zwierząt oraz osadnikiem , dopuszczalny basen wspólny z podziałem kratą – jak w części wewnętrznej. Przy projektowaniu wybiegu zewnętrznego należy uwzględnić konieczność zachowania 1,5 metrowego dystansu zwiedzający/zwierzę. 3. Dla krokodyli nilowych Krokodyl nilowy (Crocodylus niloticus) Biorą pod uwagę aktualne wymogi hodowli gatunku i i zachowanie dobrostanu planuje się budowę wewnętrznego terrarium ekspozycyjnego w pawilonie hipopotamów karłowatych wraz z zapleczem hodowlanym , technicznym , oraz wybieg zewnętrzny użytkowany w sezonie wiosenno – letnim Osada zwierząt ; 1-1 ( samiec , samica ) W skład wybiegu powinny wchodzić następujące elementy uwzględniające terytorialne zachowanie osobników ; - część lądowa ziemna z obsadą roślinną stanowiącą naturalne bariery dzielące wybieg - basen betonowy : głębokość wody powinna wynosić co najmniej 1,2 m, aby umożliwić zaloty godowe. Brzegi basenu częściowo o łagodnym nachyleniu , umożliwiające bezproblemowe wyjście zwierząt na część ziemną. Kształt basenu podłużny nieregularny o przebiegu meandrowym ze zwężeniami i wypłyceniami dla uzyskania oddzielnych stref dla poszczególnych osobników. Basen o powierzchni lustra wody ok 50 m2. Ogrodzenie wybiegu systemowe z pasem zieleni i barierką dla publiczności. Pomieszczenie wewnętrzne o powierzchni ok. 72 m2 zamknięte szybą stanowiącą barierą dla publiczności oraz pozwalającą utrzymać w terrarium wysokie temperatury i jednocześnie stanowiącą element basenu umożliwiający obserwowanie zwierząt w wodzie . Dwa baseny o zróżnicowanej głębokości do 1,4 m , brzegi basenów częściowo o łagodnym nachyleniu umożliwiające bezproblemowe wyjście zwierząt . Należy przewidzieć możliwość podgrzewania wody przy napełnianiu basenów. Wewnętrzny podział terrarium umożliwiający separację zwierząt w basenach i części plażowej oraz bezpieczną obsługę zwierząt – sztuczna skała , elementy naturalne , kamień. Zawory spustowe wody z basenów na zapleczu technicznym , instalacja do napełniana i basenów ogrzaną wodą zamontowana w strukturze wystroju terrarium. Aranżacja terrarium w technologii sztucznych skał , montaż zielonej ściany. Oświetlenie ogólne LED , promienniki UVB i grzewcze , specjalistyczne oświetlenie zielonej ściany. Temperatura wody i powietrza w terrarium (°C) ok. 25. Temperatura pod źródłem ciepła w części lądowej terrarium (°C) nie wyższa niż 40. 4. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania mapy do celów projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę. Sposób realizacji. 1) Przed złożeniem oferty umożliwia się Wykonawcy przeprowadzenie wizji w terenie. 2) Wykonawca musi dysponować personelem niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym osobami posiadającymi uprawnienia: - projektanta w specjalności architektonicznej, - projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych, - projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3) Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w następujący sposób: - projekt budowlany w 5 egzemplarzach w formie papierowej; - projekt wykonawczy w 3 egzemplarzach w formie papierowej; - kosztorys inwestorski w 2 egzemplarzach w formie papierowej, - STWiOR w 1 egzemplarzu w formie papierowej. Dodatkowo dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz inne opracowania stanowiące przedmiot zamówienia będą przekazane Zamawiającemu także w formie cyfrowej, a przedmiary również w wersji edytowalnej. 4) Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać w podziale branżowym. 5) W przypadku konieczności uaktualnienia kosztorysów inwestorskich Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje je do aktualnej bazy cenowej na każde polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie w razie potrzeby dwa razy uaktualnić kosztorysy nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia. 6) Przedmiot zamówienia w tym kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 7) W rozwiązaniach projektowych należy wziąć pod uwagę zastosowanie odpowiednich, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie materiałów i technologii. 8) W dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Materiały należy wskazywać poprzez szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób by można było dokonać wyboru z co najmniej 3 producentów dostępnych na rynku. W szczególnych przypadkach, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką zadania i nie można opisać materiału, usługi lub procesu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wskazaniu konkretnego producenta muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” wraz z opisem równoważności. 9) Przyjęte rozwiązania oraz stosowane materiały winny być opisane z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 29 – 30b ustawy Prawo zamówień publicznych. 10) Dokumentację projektową należy przygotować pod kątem zgodności z wymaganiami przepisów BHP i przeciwpożarowych, poprzez dostosowanie elementów tak, aby były zgodne z tymi przepisami oraz zaprojektowanie odpowiednich wymaganych oznakowań. 11) Przedmiot zamówienia obejmuje również przekazanie praw autorskich w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych. Pola eksploatacji określono w § 7 wzoru umowy – Zał. nr 5 do SIWZ. 12) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania niezwłocznie niezbędnych wyjaśnień w czasie trwania procedury przetargowej wyboru Generalnego Wykonawcy robót objętych opracowaną dokumentacją. 13) Wykonawca będzie zobowiązany do współpracy z Zamawiającym w celu bezproblemowej realizacji zadania na etapie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w naradach koordynacyjnych w terminach uzgodnionych wspólnie z Zamawiającym oraz do prezentacji Zamawiającemu postępu prac na każde wezwanie Zamawiającego. 14) Wykonawca będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem. Zakres sprawowania nadzoru autorskiego określa ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane i obejmuje on: a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, b) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 15) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją przewiduje się zakończyć do 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego dokumentacji. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje okres od chwili przekazania Generalnemu Wykonawcy robót budowlanych placu budowy do podpisania z Generalnym Wykonawcą protokołu odbioru końcowego robót. Okres 60 miesięcy jest terminem szacunkowym i zależy od faktycznego okresu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski. W związku z powyższym okres realizacji nadzoru autorskiego może ulec zarówno wydłużeniu, jak i skróceniu. 16) Opracowana dokumentacja ma zawierać przepisy i rozwiązania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym zaprojektowanie w miarę możliwości udogodnień infrastrukturalnych dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem stosowania windy. 17) Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób zaangażowanych w wykonanie przedmiotu zamówienia.
 

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 203 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 1 formu...rz oferty.DOC 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 2 - oś...warunków.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 3 - oś...kluczenia.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 4 - wykaz usług.doc 38 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy.doc 113,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK 6 - wykaz osób.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  mapa.zip 428,65 KB (zip) szczegóły pobierz
  pytania i odp. 07.05..pdf 625,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  pyt. i odp. 08.05..pdf 477,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.doc 24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Pytani i odpow. 12.05.2020.pdf 368,08 KB (pdf) szczegóły pobierz
  info z otwarcia ofert.pdf 502,08 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się