Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
„Budowa woliery dla pantery śnieżnej”  
Przedmiot zamówienia
„Budowa woliery dla pantery śnieżnej”  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
20.000,00 PLN  
Województwo
ŚLĄSKIE  
Powiat
Chorzów  
Ulica
inne Promenada gen. Jerzego Ziętka  
Numer budynku
7  
Data publikacji od
2020-07-03  
Data publikacji do
2020-09-30  
Termin składania ofert
2020-07-20 11:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa woliery dla panter śnieżnych podzielonej na 3 wybiegi, dwa ekspozycyjne i jeden hodowlany, oraz budynku hodowlanego, z trzem kotnikami i zapleczem gospodarczym dla obsługi. Dach budynku hodowlanego stanowić będzie taras widokowy dla zwiedzających. Na taras prowadzić będą schody oraz kładka dla pieszych. Zakres prac budowlanych obejmuje poniższe prace budowlane i konstrukcyjne : - rozebranie części krawężnika oraz fragmentu ogrodzenia przy wybiegu niedźwiedzi, podcięcie drzew do wysokości 2-3 m oraz usunięcie krzewów i małych drzewek; - roboty ziemne pod fundamenty, słupy ogrodzenia oraz schody i kładkę dla pieszych; - budowa budynku hodowlanego o pow. 59,71m2, wys. 2,60 m, ze stropem żelbetowym będącym równocześnie tarasem widokowym, w budynku będzie instalacja wewnętrzna wody, elektryczna oraz kanalizacyjna, ogrzewanego dwoma grzejnikami elektrycznymi. Stolarka okienna aluminiowa, drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa, wewnętrzna stalowa, przepusty pomiędzy kotnikami stalowe - wykonanie i montaż słupów ogrodzenia i wewnętrznych podtrzymujących siatki ogrodzenia. Słupy należy wykonać jako stalowe z rury okrągłej o średnicy 168,3 mm i grubości ścianki 5 mm. Od góry słup wykończony blachą gr. 10 mm z zaczepami do przeciągnięcia linek nośnych ogrodzenia. Od dołu słup zakończony blachą podstawy ze wzmocnieniami (4 skrzydełka). Całość zakotwiona za pomocą 4 kotew fi 12 do żelbetowej stopy fundamentowej. Na słupach zamontowana siatka heksagonalna o oczkach 8 x 10 cm i średnicy drutu 3 mm. Ogrodzenie wybiegów zewnętrznych z elementów systemowych na słupach 60 x 60 x 3 mm o oczku 50 x 200 mm, prętach pionowych 6 mm i poziomych 8 mm. - przegrodzenie wybiegów wykonać jako murowe o wysokości 2,0 m, z przepustami dla zwierząt i bramami. - od strony wschodniej wykonać kładkę o dł. ok 41 m i szerokości 1,5 m prowadzącą z alejki na taras widokowy na dachu budynku. Z kładki schody zewnętrzne od strony północnej prowadzące również z alejki na dach - taras budynku. - wykonanie zewnętrznej instalacji wod-kan. i elektrycznej. Cały zakres prac należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową: 1. Projekt BUDOWLANY I WYKONAWCZY 2. Przedmiar robót. UWAGA: Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie i zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. 1. Za równoważne uznane będą urządzenia i materiały spełniające poniższe warunki: • Parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne są co najmniej takie same lub lepsze od parametrów wymienionych w dokumentacji projektowej, • Geometria, faktura, kolorystyka urządzeń i materiałów nie wpływa na przyjęte rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjne, • Nie prowadzą do zmiany rozwiązań projektowych, 2. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników, Zamawiający w porozumieniu z projektantem na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W przypadku niewykazania równoważności, oferty zostaną odrzucone jako niezgodne z wymaganiami SIWZ. 3. Nie umieszczenie w ofercie zamiennych, równoważnych materiałów i urządzeń oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały i urządzenia wynikające z dokumentacji projektowej. Do obowiązku Wykonawcy będzie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na zasoby geodezyjne Urzędu Miasta Chorzów wszystkich elementów zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

termin wykonania zamówienia: do 21.12.2020 r.

Załączniki

  Ogłosz. o zamówieniu.doc 98,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  siwz.doc 263,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy pantery.doc 168 KB (doc) szczegóły pobierz
  formularz ofertowy.doc 40 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o bra...kluczenia.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  oświadczenie o spe...warunków.doc 38,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  archit. i konstrukcja.rar 7,86 MB (rar) szczegóły pobierz
  elektryka.rar 2,34 MB (rar) szczegóły pobierz
  opinia geotechniczna.rar 2,28 MB (rar) szczegóły pobierz
  OPIS.pdf 358,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  OPIS WYKONAWCZY.pdf 577,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  opis z zestawieniem PB.rar 8,62 MB (rar) szczegóły pobierz
  PBK 1-5.rar 2,2 MB (rar) szczegóły pobierz
  przedmiary.rar 1,03 MB (rar) szczegóły pobierz
  specyfikacje.rar 1,85 MB (rar) szczegóły pobierz
  wizualizacja 1.jpg 181,84 KB (jpg) szczegóły pobierz
  wizualizacja 2.jpg 196,59 KB (jpg) szczegóły pobierz
  architektura.rar 7,03 MB (rar) szczegóły pobierz
  Pytania i odpowiedz...śnieżne.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  wyjaśnienia i uzup...działów.pdf 288,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja z otwarc...nieżnej.pdf 415,82 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Korekta inf. z otwarcia ofert.pdf 436,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie.pdf 474,57 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się