Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578343

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360921
user_idpuste876896
fobject_idpuste578343
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578348

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360922
user_idpuste876896
fobject_idpuste578348
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578349

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360923
user_idpuste876896
fobject_idpuste578349
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578350

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360924
user_idpuste876896
fobject_idpuste578350
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578351

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360925
user_idpuste876896
fobject_idpuste578351
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578352

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360926
user_idpuste876896
fobject_idpuste578352
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578353

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360927
user_idpuste876896
fobject_idpuste578353
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578354

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360928
user_idpuste876896
fobject_idpuste578354
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 578356

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360929
user_idpuste876896
fobject_idpuste578356
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 580361

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360930
user_idpuste876896
fobject_idpuste580361
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 586384

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360931
user_idpuste876896
fobject_idpuste586384
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 586763

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360932
user_idpuste876896
fobject_idpuste586763
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 592602

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360933
user_idpuste876896
fobject_idpuste592602
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Załączono plik 616588

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2360934
user_idpuste876896
fobject_idpuste616588
resource_idpuste107
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18745
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-13 13:19:37  dorotam_dzp dorotam_dzp

Utworzono zamówienie publiczne 18745 o nazwie 'Obustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste18745
namepusteObustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element
contract_subjectpusteObustronny remont ogrodzenia zewnętrznego z cegieł 8 przęseł + 1 element
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
deadlinepuste2019-06-28
publishfrompuste2019-06-13
publishtopuste2019-08-31
txtpuste

Opis przedmiotu zamówienia:

Planowany remont  17 elementów x 34,8 m2 = 591,6 m2. ( 8 przęseł + 1 element )

Wymiar jednego przęsła   12,0 m długość x 2,9m wysokość  = 34,8 m2 – jedna strona ( ELEMENT)                                       69,6 m2 – jedno przęsło. 

1.     Przedmiot remontu
Przedmiotem remontu są roboty budowlane związane z :Obustronnym  remontem ogrodzenia zewnętrznego z cegły

2.     Zakres prac:
- Ręczne karczowanie średnio gęstych krzaków które częściowo przylegają    do remontowanego muru.
- Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm.
- Obustronne odkopanie i osuszenie przęseł do głębokości 50 cm.

-izolacja pionowa odkopanych i wysuszonych fundamentów przęseł.

-Usunięcie starych oraz montaż  nowych górnych zabezpieczeń z drutu kolczastego wraz                            z elementami mocującymi.

-Odbicie starych zmurszałych tynków z zaprawy cementowej. Przyjęto średnio około 50%
remontowanej powierzchni przęseł.

-Odbicie zmurszałej odpadającej cegły. Przyjęto średnio około 7% powierzchni remontowanych przęseł.

-Uzupełnienie brakujących cegieł i uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.
 Uzupełnienie brakujących cegieł.

 Uzupełnienie odbitych tynków z zatarciem na gładko.

-Przetarcie na gładko pozostałych starych tynków w celu uzyskania jednorodnej kolorystyki przęseł.
-Wykonanie górnych obróbek blacharskich  z blachy ocynkowanej przęseł ogrodzenia metodą na „stojący rąbek”.

-Ręczne zasypanie odkrytych elementów ogrodzenia  oraz plantowanie powierzchni. 

- Wywiezienie gruzu odpadowego oraz jego utylizacja.                                                                        
Zakres ilościowy robót budowlanych ujęto w przedmiarze robót.
Do dokumentacji przetargowej dołączono zdjęcia pokazujące aktualny stan planowanego do remontu ogrodzenia.

W kalkulacji należy uwzględnić nierówności terenu remontowanego ogrodzenia  oraz korzenie drzew które mogą przeszkadzać podczas wykonywania robót ziemno- izolacyjnych.

Wykonawca powinien przewidzieć brak możliwości podłączeniu urządzeń elektrycznych, oraz  brak możliwości  poboru wody.
Do wykonywanych robót należy stosować materiały posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty budowlane

UWAGA:

Dowóz materiałów budowlanych na plac budowy oraz wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki może być realizowany w godzinach od 7.00 do 9.00.

 

Warunki realizacji zamówienia.

Zamawiający informuje, że prace wykonywane będą w obiektach czynnych, co może wiązać się   z utrudnieniami w miejscu wykonywania robót. Wykonawca uwzględniać musi ewentualne, mogące mieć wpływ na termin realizacji zamówienia,  przerwy w wykonywaniu prac.                                                               Termin wykonania zamówienia.

Do 60 dni  roboczych od daty przekazania placu budowy.

user_idpuste876896
resource_idpuste107
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-06-18 08:31:17  dorotam_dzp dorotam_dzp
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-28 11:38:51  dorotam_dzp dorotam_dzp
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-28 14:10:53  dorotam_dzp dorotam_dzp
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-07-09 10:42:36  dorotam_dzp dorotam_dzp
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-08-27 09:21:10  dorotam_dzp dorotam_dzp

Pole publishto zmieniło wartość z '2019-08-31' na '2019-09-30'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
publishto2019-08-312019-09-30
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się