2014-12-15

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Chorzów, dnia 15 grudnia 2014r.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

na „Sukcesywne dostawy w roku 2015 warzyw zielonych i dyni jako paszy dla zwierząt
w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie”

Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie zaprasza Państwa do udziału w konkursie ofert na realizację dostaw warzyw zielonych i dyni w roku 2015, wg. specyfikacji określonej poniżej oraz na warunkach określonych w załączniku (umowa). 

W przypadku zainteresowania dostawami jw. prosimy o przesłanie oferty w formie elektronicznej sekretariat@slaskiezoo.pl, bądź pisemnej do sekretariatu Śląskiego Ogrodu Zoologicznego: Promenada Generała Jerzego Ziętka 7 41-501 Chorzów, w terminie do dnia 19 grudnia 2014r.godzina 12:00.

Zamawiający zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy, drogą pocztową, listem poleconym.

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem wykonawców.

 

Opis sposobu obliczania ceny:

      1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą całość kontraktu oraz wszystkie koszty wykonywania zamówienia, łącznie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków.

2. Ceny jednostkowe, cena łączna, podatek VAT należy podać do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

4. Cena oferty musi być wyliczona na podstawie cen jednostkowych, wg. tabeli w formularzu ofertowym tj. zamawiający będzie sprawdzał wyliczenie ceny oferty w następujący sposób:

Wartość jednostkowa netto + należny podatek VAT= wartość jednostkowa brutto x ilość = wartość brutto. Jako cenę oferty Zamawiający przyjmie podsumowanie kolumny „wartość brutto”.

 

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena – 100%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę

C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert

C n - cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

P – liczba punktów

P = (C min / C n ) x 100

 

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej złożonych ofert takiej samej liczby punktów za cenę zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

Po rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy.

Jeżeli uprawnieni przedstawiciele wykonawcy nie stawią się w siedzibie zamawiającego w tym terminie, zamawiający wyznaczy kolejny termin na podpisanie umowy. Jeżeli w wyznaczonym dniu uprawnieni przedstawiciele wykonawcy ponownie nie stawią się w siedzibie zamawiającego w celu podpisania umowy, zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W tej sytuacji zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert – bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

SPECYFIKACJA DOSTAW:

Wymagania jakościowe dla warzyw:

Botwina: cała; zdrowa; czysta, o świeżym wyglądzie; wolna od szkodników oraz uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki; wolna od nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego; wolna od jakichkolwiek obcych zapachów, dojrzała; bez żółtych, czy zdrewniałych liści; nie może być zwiędnięta nadpleśniała, nadgnita; pakowana w pęczki 200 – 350 g; o średnicy korzenia od 2 do 4 cm, jednolita pod względem pochodzenia i odmiany.

 

Brokuł: cały, zdrowy, czysty, wolny od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, wolny od szkodników, wolny od obcych zapachów. Przycięcie łodygi powinno być czyste. Puste łodygi nie są uważane za wadę pod warunkiem, że pusta część jest zdrowa, świeża i nie ma zmienionej barwy. Minimalna średnica główki powinna wynosić 8-10 cm długość brokułów nie może przekraczać 20 cm.

Cukinia: cukinie muszą być nieuszkodzone, czyste, twarde, bez wgłębień, wolne od wszelkich widocznych ciał obcych, o świeżym wyglądzie, wolne od szkodników i wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcego zapachu . Nie dopuszcza się produktu, który zaczyna gnić lub psuć się w taki sposób, że nie nadaje się do spożycia,

Minimalna długość 20 cm , maksymalna 35 cm.

Cykoria: produkt świeży, czysty, wolny od widocznych substancji obcych, wolny od szkodników, bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych, wolny od obcych zapachów, wolny od uszkodzeń spowodowanych przez mróz, szkodniki i choroby wpływające ujemnie na wygląd lub zdatność do spożycia, liście z łodygą: minimum 25 cm długości o zabarwieniu i wyglądzie charakterystycznym dla danej odmiany, wyklucza się produkt z objawami gnicia.

Dynia olbrzymia: cała, zdrowa; nie dopuszcza się produktów gnijących lub z objawami zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych substancji obcych, wolna od szkodników, wolna od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki, wolna od jakichkolwiek obcych zapachów, bez odgnieceń i skaleczeń. Waga minimalna sztuki 3 kg.

Fasola szparagowa: cała, zdrowa; nie dopuszcza się fasoli z objawami gnicia lub zepsucia, czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, bez wyściółki pergaminowej, wolna od szkodników, wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez obcych zapachów i/lub smaków, jędrna, krucha. Minimalna szerokość strąka 6 mm.

Jarmuż: liście z łodygą min. 25 cm długości o normalnym zabarwieniu i wyglądzie charakterystycznym dla danej odmiany, wolny od uszkodzeń spowodowanych przez mróz, pasożyty zwierzęce i choroby wpływające ujemnie na wygląd lub zdatność do spożycia, zdrowy, wyklucza się produkt z objawami gnicia, które powoduje jego nieprzydatność do spożycia, bez pędów kwiatostanowych.

Kalarepa: cała, zdrowa; nie dopuszcza się kalarepy z objawami zepsucia, czysta, wolna od jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie, wolna od szkodników, wolna od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez oznak wyrastania kwiatostanu, bez odgnieceń i skaleczeń, (zagojone lekkie pęknięcia dopuszczalne), nie zdrewniała, jednolita w partii pod względem zabarwienia, gładka, (Kalarepa „na wagę" powinna mieć liście obcięte, korzeń przycięty na długość 0,5 cm. Średnica poprzeczna — nie mniejsza niż 4 cm ).

Kapusta pekińska: prawidłowo wykształcona, zwarta; liście zewnętrzne: kolor od białego do zielonego, bez uszkodzeń mechanicznych; zdrowa – bez śladów gnicia i chorób grzybowych, bez szkodników i śladów po szkodnikach; o świeżym wyglądzie; czysta; bez uszkodzeń mrozowych; bez wyrośniętych pędów kwiatostanowych; bez nadmiernego zawilgocenia; bez obcych zapachów, główka przycięta poniżej najniższego liścia; wielkość główki min. 0,8 kg.

Pietruszka zielona nać świeża: zdrowa, bez objawów gnicia, pleśni, zaparzenia, o świeżym wyglądzie; czysta tj. wolna od pozostałości ziemi lub innego podłoża oraz jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych (części traw, chwastów); bez plam, pożółkłych i zeschniętych części; bez obcych zapachów, niezwiędnięta, bez oznak wyrastania w pęd nasienny; pakowana w pęczki 100 – 200 g.

Sałata: sałaty całe, zdrowe; nie dopuszcza się sałat z objawami gnicia lub takiego zepsucia, które czynią je niezdatnymi do spożycia, czyste i oczyszczone z zewnętrznych liści tj. praktycznie wolne od pozostałości ziemi lub innego podłoża oraz jakichkolwiek widocznych zanieczyszczeń obcych,
o świeżym wyglądzie, niezwiędnięte, wolne od szkodników, wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez oznak wyrastania w pęd nasienny, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów. Sałaty głowiaste, waga główki min. 200 gr.

Szpinak: w postaci liści lub rozet, zdrowy, o zabarwieniu i wyglądzie charakterystycznym dla danej odmiany, wolny od uszkodzeń spowodowanych przez mróz i choroby wpływające ujemnie na wygląd lub zdatność do spożycia, wyklucza się produkt z objawami gnicia, czysty, wolny od widocznych substancji obcych, wolny od szkodników, bez pędów kwiatostanowych, wolny od obcych zapachów.

Por: cały, korzenie i liście przycięte, bez oznak gnicia lub zepsucia, czysty, wolny od widocznych zanieczyszczeń obcych, o świeżym wyglądzie z usuniętymi zwiędniętymi i uschniętymi liśćmi, wolny od szkodników, i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez oznak wyrastania w pęd nasienny, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków.

Seler naciowy – cały (dopuszcza się usunięcie górnej części), prawidłowo wykształcony,
o regularnym kształcie, o świeżym wyglądzie, zdrowy, bez oznak gnicia i zepsucia, bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz, bez pustych przestrzeni, odrostów korzeniowych, pędów kwiatostanowych, czysty, wolny od widocznych zanieczyszczeń, bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków, wolny od śladów chorób na liściach i ogonkach liściowych, ogonki liściowe niepołamane, nie powinny być zgniecione, popękane itp.

Koperek zielony - o świeżym wyglądzie, zdrowy, bez oznak gnicia i zepsucia, bez uszkodzeń spowodowanych przez mróz, czysty, wolny od widocznych zanieczyszczeń, bez szkodników i uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki, bez nadmiernego zawilgocenia powierzchniowego, bez obcych zapachów i smaków, wolny od śladów chorób; pakowany w pęczki min. 20 g.

Wszystkie warzywa powinny być:

 

Świeże, czyste, bez oznak uszkodzenia, bez oznak psucia, nie zaparzone, nie zmarznięte, posiadać charakterystyczny kształt, barwę, zapach i smak.

Materiały wykorzystane wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i odpowiedniej jakości, tak aby uniknąć jakiegokolwiek wewnętrznego lub zewnętrznego uszkodzenia produktu.

Opakowania muszą być wolne od ciał obcych (sznurki, wióry, trawy, ziemia, gryzonie itp.)

W przypadku dostarczania towaru w folii, worki foliowe powinny być perforowane.

Jakość dostarczonego towaru objęta będzie stałym nadzorem ze strony zamawiającego. Nie spełnienie wymogów jakościowych lub ilościowych może spowodować nie przyjęcie części lub całości danej dostawy.

Częstotliwość dostaw : nie częściej niż 2 razy w tygodniu, w terminach i ilościach uzgodnionych
z Zamawiającym.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany asortymentu w obrębie umowy wynikającej ze stanu ilościowego zwierząt, stanu zdrowia lub stanu fizjologicznego zwierząt, zaleceń dietetycznych lekarza weterynarii itp. W takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć zwiększoną ilość danego asortymentu w cenie jak w umowie.

 

W przypadku zakwestionowania dostawy z uwagi na nieodpowiednią ilość lub jakość towaru, Wykonawca zobowiązany jest wymienić zakwestionowaną partię towaru na wolną od wad jakościowych lub uzupełnić braki ilościowe w terminie do 48 godzin, na własny koszt.

Dostawy odbywać się będą transportem wykonawcy, w godzinach pracy Magazynu zamawiającego
tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 13.00.

Poszczególne dostawy będą następować w terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia zapotrzebowania w oparciu o zamówienia z Magazynu zamawiającego składane telefonicznie, e-mailem lub zgłaszane w inny nie budzący wątpliwości sposób.

 

 

…………………………….. dnia ………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Sukcesywne dostawy w roku 2015 warzyw zielonych i dyni jako paszy dla zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.

ASORTYMENT

JM

ILOŚĆ

CENA NETTO/JM

CENA BRUTTO/JM

WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ BRUTTO

botwina sezonowo, około 180 dni

pęczek

3850

 

 

 

 

brokuł sezonowo, około 150 dni

szt

1880

 

 

 

 

cukinia sezonowo, około 120 dni

kg

1000

 

 

 

 

cykoria sałatowa sezonowo, około 120 dni

szt

2050

 

 

 

 

dynia olbrzymia sezonowo, około 120 dni

kg

5910

 

 

 

 

fasolka szparagowa sezonowo, około 120 dni

kg

180

 

 

 

 

jarmuż sezonowo, około 260 dni

szt

11840

 

 

 

 

Kalarepa sezonowo, około 180 dni

szt

3452

 

 

 

 

kapusta pekińska sezonowo, około 180 dni

szt

2000

 

 

 

 

koperek zielony sezonowo, około 240 dni

pęczek

240

 

 

 

 

pietruszka zielona cały rok

pęczek

29765

 

 

 

 

por sezonowo, około 180 dni

szt

540

 

 

 

 

sałata sezonowo, około 270 dni

szt

14000

 

 

 

 

seler naciowy sezonowo, około 180 dni

szt

720

 

 

 

 

szpinak sezonowo, około 180 dni

kg

2385

 

 

 

 

RAZEM

 

 

 

  • Oświadczam, że z pełną starannością zapoznałem/łam się ze specyfiką realizacji niniejszego zamówienia, nie wnoszę do niej zastrzeżeń, zdobyłem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty oraz podpiszę umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia o konkursie.

 

 

 

 

……………………………………………………

pieczęć i podpis Wykonawcy

Załączniki

  Konkurs warzywa zielone.docx 31,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  zalacznik UMOWA.doc 44 KB (doc) szczegóły pobierz
  UWAGA zmiana ILOSCI...do wyceny.pdf 291,44 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Info o zawarciu umowy.pdf 300,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się