2020-03-16

Remont zaplecza gospodarczego przy budynku antylop ELAND

Zakres robót obejmuje :

Na odcinku 6 m przewiduje się wykonanie obrzeża chodnikowego stanowiącego zabezpieczenie przed zamulaniem trójkątnych korytek ciekowych od strony wybiegu Bizonów oraz  utwardzenie terenu płytami ażurowymi. Dodatkowo na odcinku od blaszanego garażu w kierunku wybiegu antylop ułożona będzie karbowana rura fi 100 i wpięta do istniejącego drenażu.  Drenaż należy zabezpieczyć  od dołu geowłókniną i wypełnić żwirem filtracyjnym a następnie ułożyć drugą warstwę geowłókniny. Przy drzwiach do kotłowni należy wykonać utwardzenie z kostki z obrzeżem trawnikowym od strony garażu. Przy budynku ułożone będzie odwodnienie powierzchniowe terenu za pomocą korytek odwadniających 50/60cm.

Dojście do budynku wyłożone będzie kostką betonową, a trylinka będzie częściowo rozebrana i ułożona przy wjeździe na zaplecze.

Ofertę należy sporządzić na podstawie przedmiaru robót w załączeniu oraz ewentualnej wizji lokalnej w terenie.

Na ofertę oczekujemy do dnia : 25.03.2020 r. do godz.: 15 00 w formie elektronicznej  na adres , sekretariat@slaskiezoo.pl lub listownie na adres Śląskiego Ogrodu Zoologicznego , 41-501 Chorzów,  Promenada  gen. J Ziętka 7.

W przypadku składania oferty w formie elektronicznej musi być ona opatrzona czytelnym podpisem  i musi być przesłana w formie PDF( skan.)

W przypadku składania oferty w formie pisemnej powinna być ona złożona w zamkniętej kopercie opisanej nazwą zadania i opieczętowanej z adresem i nazwą firmy.

Kryteria oceny ofert cena 100 %.

Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert z udziałem Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania konkursowego bez dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, jak również do unieważnienia postępowania na każdym etapie jego trwania bez podania przyczyn.

Oferta powinna zawierać ponadto:

·         Czas potrzebny na realizację zadania  nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2020 r.

·         Okres gwarancji

Zaoferowana cena powinna być ceną ryczałtową.

Załączniki

  zaproszenie do zło...ty Elandy.doc 33 KB (doc) szczegóły pobierz
  przedmiar odwodnienie elandy.pdf 105,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  rozstrzygnięcie konkursu.pdf 385,63 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się