2017-10-30

Zamówienie na olej

ZAPYTANIE OFERTOWE DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI DO 30.000 EURO
W TRYBIE KONKURSU OFERT NR 1/BIP/DTAG/2017


PN. „Dostawa od 01.01.2018 do dnia 31.12.2018 r oleju opałowego lekkiego (napędowy
grzewczy/napędowy do celów grzewczych) w ilości 32.000 litrów dla Śląskiego Ogrodu
Zoologicznego w Chorzowie.


Śląski Ogród Zoologiczny zaprasza do złożenia oferty na dostawę 32000 l oleju opałowego lekkiego według polskich norm PN-C-96024:2011 dla gatunku L-1 spełniającego normy jakościowe: zgodne z Polską Normą PN-C-96024:2001:


a) wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;
b) gęstość w temperaturze 15 0 C nie wyższa niż 0,860 g/ml;860 kg/m 3
c) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 0 C nie większa niż 6 mm2/s;
d) zawartość siarki nie więcej niż 0,10% (m/m);
e) temperatura zapłonu nie niższa niż 56 0 C;
f) temperatura płynięcia nie wyższa niż -20°C;
g) zawartość wody nie więcej niż 200 mg/kg;
i) pozostałość po spopieleniu nie wyższa niż 0,01% (m/m);
j) całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg;
k) barwa czerwona – ocena wizualna.


Powyższa ilość odnosi się do paliwa tankowanego w warunkach rzeczywistych tankowania do zbiorników
Zamawiającego i jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całości
szacunkowo określonej ilości – wynikającej z potrzeb przy zachowaniu stałej wartości marży/upustu zgodnej ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.
Planowana ilość dostaw – trzy, poza bud. nr 2 – lemury (2x1000 l)– gdzie zamawiający przewiduje możliwość
tankowania zbiorników raz w miesiącu (I,II,III,IV,X,XI,XII).

 

Załączniki

  Zalacznik 1 formularz.docx 25,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik 2 umowa.pdf 162,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zapytanie o olej 2018.pdf 238,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rozstrzygniecie.pdf 358,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się